Unitat familiar

A efectes del IRPF, existeixen dos modalitats d'unitat familiar, a saber:

En cas de matrimoni (modalitat 1a):

La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si els hi hagués:

  1. Els fills menors, a excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independentment d'aquests.
  2. Els fills grans d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

La majoria d'edat s'assoleix als 18 anys.

En defecte de matrimoni o en els casos de separació legal (modalitat 2a):

La formada pel pare o la mare i la totalitat dels fills que convisquin amb un o altra i reuneixin els requisits assenyalats per a la modalitat 1a anterior.

De la regulació legal, a efectes fiscals, de les modalitats d'unitat familiar, poden extreure's les següents conclusions:

  • Qualsevol altra agrupació familiar diferent de les anteriors no constitueix unitat familiar a efectes del IRPF.
  • Ningú podrà formar part de dues unitats familiars al mateix temps.
  • La determinació dels membres de la unitat familiar es realitzarà tenint en compte la situació existent el dia 31 de desembre de cada any.

Per tant, si un fill complís 18 anys durant l'any, ja no formarà part de la unitat familiar en aquest període impositiu.