Rendes que no tributen en l'IRPF

PRESTACIONS O RENDIMENTS RELACIONATS AMB SITUACIONS DE DISCAPACITAT QUE NO TRIBUTEN EN L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 • Les prestacions econòmiques reconegudes per la Seguretat Social:
  • Com a conseqüència d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
  • Les prestacions per maternitat o paternitat i les familiars no contributives regulades, respectivament, als Capítols VI i VII del Títol II i al Capítol I del Títol VI del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre), i les pensions i els havers passius d'orfandat i a favor de nets i germans, petits de vint-i-dos anys o incapacitats per a tot treball, percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives. Article 7 h) Llei 35/2006, del IRPF, modificat pel Reial Decret llei 27/2018, de 28 de desembre (BOE de 29 de desembre).
 • Les prestacions que, en situacions idèntiques a les anteriors, són reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat.Així mateix, es tindrà en compte que la quantia exempta té com a límit l'import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui.L'excés tributarà com a rendiment del treball.
 • Les pensions per inutilitat o incapacitat permanent dels règims públics de Seguretat Social i Classes Passives, sempre que la lesió o malaltia que n'hagi estat causa inhabiliti completament el perceptor de la pensió per a tota professió o ofici, i les pagades igualment pels règims públics de Seguretat Social i Classes Passives a favor de néts i germans menors de 22 anys o incapacitats per a tot treball. 
 • Les pensions reconegudes a persones lesionades o mutilades per la Guerra Civil (1936/1939) del règim de Classes Passives de l'Estat o per legislació específica.
 • Les quantitats percebudes d'institucions públiques amb motiu de l'acolliment de persones amb discapacitat, en modalitat simple, permanent o preadoptiu o les equivalents previstes en les ordenacions de les CC.AA.
 • Els ajuts econòmics atorgats per institucions públiques a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% per finançar la seva estada en residències o centres de dia, sempre que la resta de les seves rendes no excedeixin del doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM per a 2016: 7.455,14 euros.LÍMIT: 14.910,28 euros).
 • Les prestacions per desocupació quan siguin percebudes en la modalitat de pagament únic, sigui quina sigui la quantia d'aquest, per treballadors discapacitats que es converteixin en treballadors autònoms sigui quina sigui la seva quantia.
 • Els rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions al sistema de previsió social especial constituït en favor de les mateixes.També estan exempts els rendiments del treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.El límit anual (en conjunto fins a 31-12-2014) d'aquesta exempció és 3 vegades l'IPREM.(IPREM per a 2016:7.455,14 euros.LÍMIT:22.365,42 euros).Des d'1 de gener de 2015 l'esmentat límit d'exempció ser conjunt i s'aplicarà de forma individual i separada per a cada un dels dos rendiments anteriors.(art 7.w Llei IRPF). 
 • Les prestacions econòmiques públiques vinculades al servei, per a cura en l'entorn familiar i assistència personalitzada que derivin de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció en situació de dependència.
 • Les prestacions econòmiques establertes per les Comunitats Autònomes en concepte de renda mí­nima d'inserció per garantir recursos econòmics de subsistència a les persones que manquin d'ells, així com els altres ajuts establerts per aquestes o per entitats locals per atendre, d'acord amb la seva normativa, a col·lectius en risc d'exclusió social, situacions d'emergència social, necessitats habi­tacionales de persones sense recursos o necessitats d'alimentació, escolarització i altres necessitats bási­cas de menors o persones amb discapacitat quan ells i les persones al seu càrrec, manquin de mitjans econòmics suficients, fins a un import màxim anual conjunt d'1,5 vegades l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (aquesta exempció s'inclou a l'art. 7.y) de la Llei de l'IRPF pel Decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, amb efectes 1 de gener de 2015).
 • No tindran la consideració de renda les quantitats percebudes com a conseqüència de les disposicions que facin de l'habitatge habitual (hipoteca inversa) les persones que estiguin en situació de dependència severa o gran dependència, sempre que es dugui a terme de conformitat amb la regulació financera relativa als actes de disposició de béns per assistir a les necessitats econòmiques de vellesa i de la dependència.L'exempció també s'aplica quan es transmet la nua propietat de l'habitatge habitual, reservant-se'n el titular l'usdefruit vitalici.
 • Les ajuts excepcionals per danys personals, en els casos de mort i els supòsits d'incapacitat absoluta permanent, causats directament pels sinistres als que sigui d'aplicació el Reial Decret llei 2/2014, de 21 de febrer, pel que s'adopten mesures urgents per reparar els danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar a la façana atlàntica i la costa cantàbrica (BOE del 22).També en resulten exemptes, en idèntics termes, les ajudes excepcionals per danys personals soferts per les persones afectades per una altra sèrie de sinistres esdevinguts en anys anteriors (vegeu el Manual d'IRPF 2014).
 • Rendiments de treball en espècie: En l'exempció per primes o quotes satisfetes per l'empresa a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia del mateix treballador, el seu cònjuge i descendents s'incrementa des d'1 de gener de 2016 el límit d'exempció a 1.500 euros quan aquestes siguin persones amb discapacitat.
 • Rendiments d'activitats econòmiques: S'eleva a 1.500 euros la despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa, per les primes d'assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell, quan es tracti de persones amb discapacitat.