Plans de pensions i altres sistemes de previsió social

PLANS DE PENSIONS I ALTRES SISTEMES DE PREVISIÓ SOCIAL CONSTITUÏTS A FAVOR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.

APORTACIONS Donen dret a reduir la base imposable, les aportacions realitzades a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència, aquestes últimes només si cobreixen exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència, a favor de:

  1. Les afectades per una discapacitat psíquica igual o superior al 33%.
  2. Les afectades per una discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.
  3. Persones que tinguin una incapacitat declarada judicialment independentment del grau.

Els límits establerts seran conjunts per a tots els sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat.

Les aportacions poden ser fetes per:

  • La pròpia partícip discapacitat;redueixen la base imposable general en la declaració del contribuent discapacitat que fa l'aportació.
  • Persones amb relació de parentiu amb la discapacitat en línia directa o col·lateral fins al tercer grau, inclusivament així com el cònjuge o els qui el tinguessin al seu càrrec en règim de tutela o acolliment;sempre que la persona amb discapacitat sigui designada beneficiària de manera única i irrevocable per a qualsevol contingència, llevat de la de mort del discapacitat, cas en el qual podrà generar prestacions de viduïtat o orfandat a favor dels aportants.Aquestes aportacions redueixen la base imposable en la declaració de la persona que les fa.

Les aportacions que no s'hagin pogut reduir per insuficiència de base es podran reduir en els 5 exercicis següents, sempre que així s'hagi sol·licitat en les respectives declaracions d'IRPF.

Discapacitat partícip Cadascuna de les persones emparentades amb el discapacitat
Reducció anual màxima
24.250 €
10.000 € *1
Reducció anual màxima conjunta 24.250 € *2

PRESTACIONS

Aquestes prestacions constitueixen rendiments del treball en el moment de la percepció de les mateixes per les persones discapacitades.La mateixa qualificació serà procedent en cas de disposició anticipada dels drets consolidats.

Les prestacions en forma de renda estan exemptes fins a un import màxim de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (22.365,42 € per a 2015).Este límit s'aplica conjuntament amb els rendiments de treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits de discapacitats.


*1 - Aquesta reducció és independent de l'aplicable, si escau, a les aportacions realitzades per aquests contribuents als seus propis plans de pensions i als altres sistemes de previsió social.

*2 - Aquesta quantia inclou tant les aportacions realitzades pel mateix discapacitat com les efectuades per altres persones a favor seu. Tenen prioritat en la reducció les aportacions realitzades pel mateix discapacitat, quan concorrin les dues.