Patrimonis protegits de persones amb discapacitat.

La Llei 41/2003 regula els patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.Aquesta regulació té com a objectiu afavorir la constitució d'aquests fons patrimonials vinculats a la satisfacció de les necessitats vitals de les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, s'adopten una sèrie de mesures per afavorir les aportacions a títol gratuït als patrimonis protegits reforçant els beneficis fiscals a favor de les persones amb discapacitat.

 • BENEFICIARIS DEL PATRIMONI PROTEGIT

Tindran aquesta consideració, exclusivament, les persones amb discapacitat afectades pels graus de discapacitat següents:

 1. Les afectades per una discapacitat psíquica igual o superior al 33%.
 2. Les afectades per una discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.
 • REDUCCIONS PER APORTACIONS AL PATRIMONI PROTEGIT
 1. Persones amb dret a la reducció
 2. Les que tinguin una relació de parentesc en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament amb el discapacitat.
 3. El cònjuge del discapacitat.
 4. Aquelles que el tinguin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment.
 5. Quantia de la reducció

Les aportacions realitzades, que podran ser dineràries o no dineràries, donaran dret a reduir la base imposable de l'aportant, amb el límit màxim de 10.000 € anuals.El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que efectuïn aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit no podrà excedir els 24.250 € anuals.Si escau, quan concorrin diverses aportacions al mateix patrimoni protegit i se superi el límit de 24.250 euros, la reducció s'ha de fer de manera proporcional a l'import d'aquestes aportacions.Quan les aportacions excedeixin els límits previstos o en aquells casos en què no sigui procedent la reducció per insuficiència de base imposable, es tindrà dret a reducció en els quatre períodes impositius següents, fins a esgotar en cadascun d'ells els imports màxims de reducció.En cas de concurrència s'aplicarà en primer lloc la reducció d'exercicis anteriors.

 • TRACTAMENT FISCAL PER AL CONTRIBUENT DISCAPACITAT DE LES APORTACIONS REBUDES*1
 1. Quan els aportants siguinpersones físiques, tindran la consideració de rendiments de treball fins a l'import de 10.000 € anuals per cada aportant i 24.250 € anuals en conjunt.
 2. Cuando los aportantes seansujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, tendrán la consideración de rendimientos de trabajo siempre que hayan sido gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, con el límite de 10.000 € anuales. Este límite es independiente de los anteriores.

Cuando estas aportaciones se realicen a favor de los parientes, cónyuges o personas a cargo de los empleados del aportante, únicamente tendrán la consideración de rendimientos de trabajo para el titular del patrimonio protegido. Estos rendimientos están exentos, hasta un importe máximo anual de 3 veces el IPREM. Este límite se aplica conjuntamente para las prestaciones en forma de renta derivadas de sistemas de previsión social de discapacitados. (22.365,42 € el 2015).

*1 - No estará sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la parte las aportaciones que tenga para el perceptor la consideración de rendimientos del trabajo