Mínim personal, familiar i per discapacitat

MÍNIM PERSONAL I FAMILIAR

L'adequació de l'IRPF a les circumstàncies personals i familiars del contribuent es concreta en el mínim personal i familiar la funció del qual consisteix a quantificar la part de la renda que, pel fet que es destina a satisfer les necessitats bàsiques personals i familiars del contribuent, no se sotmet a tributació per l'impost.

Aquest mínim es configura tècnicament com un tram a tipus zero, la qual cosa implica aplicar la tarifa a la base liquidable general, i calcular la quota íntegra general corresponent, i aplicar la tarifa a l'import del mínim personal i familiar i aquest resultat restar-lo de l'operació anterior.Si el mínim personal i familiar és superior a la base liquidable general, a l'excés se li aplicaria el mateix procediment pel que fa a la base liquidable de l'estalvi.

Aquest mínim és el resultat de sumar el mínim del contribuent i els mínims per descendents, ascendents i discapacitat.

El MÍNIM DEL CONTRIBUENT s'estableix en 5.550 €, incrementant-se en 1.150€ si té més de 65 anys i addicionalment en 1.400 €, si té més de 75 anys.

MÍNIM PER DESCENDENTS:

Per beneficiar-se del mínim per descendents, aquests han de complir els següents requisits següents::

 • Conviure amb el contribuent que aplica el mínim familiar.La determinació d'aquesta circumstància s'ha de fer tenint en compte la situació existent a data de meritació de l'impost (31 de desembre normalment).

Entre altres casos, es considera que conviuen amb el contribuent els descendents que en depenguin i que estiguin internats en centres especialitzats.?Des de l'1 de gener de 2015, s'assimila a la convivència la dependència econòmica, llevat que se satisfacin anualitats per aliments a favor d'aquests fills.

 • Ser menor de 25 anys a la data de meritació de l'impost (31 desembre o data de defunció del contribuent si aquest mor un dia diferent de 31 desembre) o tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, qualsevol que sigui la seva edat i sempre que es compleixin la resta de requisits exigits.
 • No tenir rendes anuals superiors a 8.000 €, excloses les exemptes.
 • Que el descendent no presenti declaració de l'IRPF amb rendiments superiors a 1.800 euros ja sigui autoliquidació o esborrany degudament subscrit i confirmat.

S'assimilen als descendents les persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment, en els termes previstos en la legislació civil aplicable.

La Llei 22/2009, de 18 de desembre (BOE del 19), ha atorgat a les CA competències normatives sobre l'import del mínim personal i familiar aplicable per al gravamen autonòmic.En ús de l'esmentada competència normativa, les Comunitats d'Illes Balears, Castella i Lleó i Madrid han regulat l'import del mínim personal i familiar aplicable per al càlcul del seu gravamen autonòmic.

Per aplicar el MÍNIM PER ASCENDENTS, aquests han de complir els requisits següents:

 • L'ascendent haurà de tenir mes de 65 anys o discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% qualsevol que sigui la seva edat.
 • Que convisqui amb el contribuent, almenys, la meitat del període impositiu.Es considera que conviuen amb el contribuent els ascendents discapacitats que en depenen i que siguin internats en centres especialitzats.
 • Que no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.
 • Que l'ascendent no presenti declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros ja sigui autoliquidació o esborrany degudament subscrit i confirmat.

Mínim del contribuent

General

5.550 €

Més de 65 anys

5.550 €+1.150€

Més de 75 anys

5.550 €+1.150€+1.400€

Mnímo per descendents
(menores de 25 anys o discapacitats)

2.400 €

2.700 €

4.000 €

4t i següents

4.500 €

Descendents de menys de 3 anys:s'incrementarà
l'anterior en

2.800 €

Mínim per ascendents

De més 65 anys o discapacitat

1.150 €

Més de 75 anys

1.150 € +1.400 €


En cas de defunció d'un descendent que generi el dret al mínim per descendents, la quantia és de 1.836 € per aquest descendent.Per calcular el mínim corresponent a la resta de descendents, no es tindrà en compte el descendent mort.

MÍNIM PER DISCAPACITAT

El mínim per discapacitat és la suma dels mínims que corresponguin per:

 • Mínim per discapacitat del contribuent.
 • Mínim per discapacitat d'ascendents o descendents.

MÍNIM PER DISCAPACITAT DEL CONTRIBUENT

En funció del grau de discapacitat del contribuent, el mínim pot ser de les quanties següents:

 • 3.000 euros anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100.
 • 9.000 euros anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

El mínim per discapacitat del contribuent s'incrementarà, en concepte de despeses d'assistència, en 3.000 euros anuals quan acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

En definitiva, el mínim per discapacitat del contribuent assolirà les quanties següents:

Grau de discapacitat

Discapacitat

Despeses d'assistència

Total

 • Igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100 .......................................................
 • Igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100 i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reducida...............
 • Igual o superior al 65 per 100 ...........................
  3.000
 • 3.000
 • 9.000
 • ----
 • 3.000
 • 3.000
 • 3.000
 • 6.000
 • 12.000

Tenen la consideració de persones amb discapacitat, a efectes de l'IRPF, els contribuents que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

El grau de discapacitat, la necessitat d'ajuda de terceres persones o la mobilitat reduïda s'hauran d'acreditar mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Migracions i Serveis Socials (IMSERSO) o l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes. El Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre (BOE de 26 de gener de 2000), regula el procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat.

Condicions d'aplicació del mínim per discapacitat

 1. La determinació de les circumstàncies personals i familiars que s'han de tenir en compte per a l'aplicació del mínim per discapacitat es realitzarà atenent a la situació existent a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre o en la data de defunció del contribuent si aquest mor un dia diferent del 31 de desembre).

  Sense perjudici d'això, el mínim per discapacitat és aplicable en els casos en què el descendent hagi mort durant el període impositiu.

 2. L'aplicació del mínim per discapacitat d'ascendents o descendents està condicionada que cada un d'ells generi dret a l'aplicació del respectiu mínim, és a dir, mínim per ascendents o mínim per descendents.
 3. Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació del mínim per discapacitat respecte dels mateixos ascendents o descendents, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.

  Això no obstant, quan els contribuents tinguin un grau de parentiu diferent amb l'ascendent o descendent, l'aplicació del mínim correspon als de grau més pròxim, tret que aquests contribuents no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, ja que en aquest cas correspon als de següent grau.

 4. No serà procedent l'aplicació d'aquests mínims quan els ascendents o descendents presentin declaració per l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.