Definició i acreditació de la discapacitat.

Definició
Als efectes de l'Impost sobre la Renda, tenen la consideració de persones amb discapacitat aquells contribuents que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Acreditació
El grau de discapacitat s'ha d'acreditar mitjançant el certificat o la resolució expedida per l'Institut de Migracions i Serveis Socials (IMSERSO) o per l'òrgan competent de les comunitats autònomes. La necessitat d'ajuda de terceres persones o la mobilitat reduïda s'haurà igualment d'acreditar mitjançant certificat o resolució expedits pels organismes citats, segons dictamen dels Equips de Valoració i Orientació competents.

Es considerarà acreditat un grau de discapacitat:

  1. Igual o superior al 33%, als pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent  total, absoluta o gran invalidesa i als pensionistes de Classes Passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  2. Igual o superior al 65%, quan es tracti de persones amb discapacitat la incapacitat de la qual hagi estat declarada judicialment en l'ordre civil, encara que no assoleixin l'esmentat grau.

La necessitat d'ajuda de terceres persones per desplaçar-se al seu lloc de treball o per desempenyorar el mateix, o la mobilitat reduïda per utilitzar mitjans de transport col·lectius, s'haurà d'acreditar mitjançant certificat o resolució de l'IMSERSO o òrgan competent de les Comunitats Autònomes en matèria de valoració de les discapacitats, basant-se en el dictamen emès pels Equips de Valoració i Orientació dependents dels mateixos.