Deduccions autonòmiques

DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES

Les següents Comunitats Autònomes, amb els requisits que s'estableixen en la seva normativa, han aprovat deduccions sobre la quota autonòmica de l'IRPF en matèria de discapacitat

ANDALUSIA:

 • Els contribuents amb grau de discapacitat igual o superior al 33% tenen dret a aplicar una deducció de 100 € en la quota íntegra autonòmica, si compleixen els requisits exigits. 
 • Els contribuents poden deduir de la quota íntegra autonòmica la quantitat de 100 € per cada ascendent o descendent que doni dret a aplicar el mínim per discapacitat d'ascendents o descendents.
 • Addicionalment, quan s'acrediti que les persones amb discapacitat necessiten ajuda de terceres persones i generin el dret a aplicar el mínim per despeses d'assistència, el contribuent podrà deduir-se el 15% de l'import satisfet a la Seguretat Social en concepte de la quota fixa que sigui per compte de l'ocupador, amb el límit de 500 €. Aquesta deducció només pot ser aplicada pel contribuent titular de la llar familiar que consti com a tal en la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Per ajuda domèstica a famílies monoparentals amb fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, el 15% de l'import satisfet pel contribuent a la Seguretat Social corresponent a la cotització anual d'un empleat de la llar familiar que constitueix un habitatge habitual amb un límit màxim de 250 € anuals.
 • Per a contribuents amb cònjuges o parelles de fet amb discapacitat, 100 euros pel cònjuge o parella de fet que no sigui declarant de l'impost a l'exercici i que tingui la consideració legal de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100.En el cas d' parelles de fet aquestes han d'estar inscrites en el Registre de Parelles de fet previst a l'article 6 de la Llei 5/2002, de 16 de desembre, de Parejas de fet

ARAGÓ:

 • Deducció de 200 euros per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.
 • Deducció de 150 € per la cura de persones dependents que convisquin amb el contribuent almenys durant la meitat del període impositiu.Es considera persona dependent, a efectes d'aquesta deducció, a l'ascendent gran de 75 anys i a l'ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, qualsevol que sigui la seva edat si compleixen els requisits exigits.

ASTÚRIES:

 • Si el contribuent o el seu cònjuge, descendents o ascendents amb qui convisqui són persones amb discapacitat en grau igual o superior al 65%, es pot aplicar una deducció del 3% de les quantitats invertides, a excepció dels interessos, en l'adquisició o adequació del seu habitatge habitual al Principat d'Astúries, si compleixen els requisits exigits.
 • Deducció per família nombrosa de categoria general, 505 € i 1.010 € per categoria especial.
 • Deducció 303 € per famílies monoparentals que tinguin a càrrec seu fills majors d'edat discapacitats, tant per relació de paternitat com d'adopció que convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloent-ne les exemptes, superiors a 8.000 €.

ILLES BALEARS:

 • El 15 per 100 dels imports satisfets en el període impositiu per l'arrendament de l'habitatge habitual, amb un màxim de 300 euros, per arrendament de l'habitatge habitual al territori de les Illes Balears a favor de determinats col·lectius (Art. 3 bis Decret legislatiu 1/2014), entre d'altres:persones amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per 100 o amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33 per 100..
 • Per cada contribuent i, si escau, per cada membre de la unitat familiar, es poden deduir les quantitats següents, si es compleixen els requisits exigits:
  80 € per discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 33 % i inferior al 65 %.
  150 € per discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65 %.
  150 € amb discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33 %.

 CANÀRIES:

 • Per cada contribuent discapacitat amb un grau de discapacitat superior al 33%, s'estableix una deducció de 300 €. 
 • En la deducció per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició del seu primer habitatge habitual, s'estableixen percentatges de deducció i quanties màximes incrementades quan el descendent tingui una discapacitat: 
  -- 2% de la donació, amb un màxim de 480 €, si el grau de discapacitat és igual o superior al 33%, amb un límit màxim de 480 €.
  -- 3%, amb un màxim de 720 €, si el grau de discapacitat és igual o superior al 65%, amb un límit màxim de 720 €.
 • Per cada fill nascut o adoptat que tingui una discapacitat igual o superior al 65%, es pot deduir de la quota íntegra autonòmica, addicionalment a les quantitats establertes amb caràcter general, la quantitat de 400 €, si es tracta del primer o segon fill amb aquesta discapacitat, o 800 € si es tracta del tercer o posterior fill amb aquesta discapacitat, si compleixen els requisits exigits.
 • La deducció per família nombrosa és de 500 € per a famílies nombroses de categoria general, o de 1.000 € per a famílies nombroses de categoria especial (en comptes dels 200 € o 400 € aplicables amb caràcter general), quan algun dels cònjuges o descendents amb dret al mínim familiar tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat s'estableix el percentatge del 0,75%, sigui quin sigui l'import.

CANTÀBRIA:

 • Els contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% poden aplicar la deducció del 10% per arrendament de l'habitatge habitual independentment de la seva edat (amb caràcter general, per poder aplicar la deducció es requereix ser menor de 35 anys o major de 65), si compleixen els requisits exigits.
 • Per cada ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, es pot aplicar una deducció de 100 €, si compleixen els requisits exigits.
 • Per obres de millora, il 15 per 100 de les quantitats satisfetes en obres realitzades, durant el present ejer­cicio, en qualsevol habitatge o habitatges de la seva propietat, sempre que estigui situada en la Comunitat de Cantabria, o a l'edifici en la qual l'habitatge s'encuentre i que tinguin per objecte:una rehabilitació qualificada com a tal per la Direcció General d'Habitatge del Govern de Cantàbria, la millora de la eficiència energètica, la higiene, la salut i protecció del medi am­biente i l'accessibilitat a l'habitatge o a l'edifici en què es troba, la utilització de energies renovables, la seguretat i l'estanquitat, i en particular:substitució d'instal·lacions d'electricitat, aigua, gas, calefacció, així com per les obres d'instal·lació d'infraestructures de telecomunicació que permetin l'accés a Internet i a serveis de televisió digital a l'habitatge del contribu­yente, amb un límit anual de: 1.500  euros en tributació individual o 2.000 euros en tributació conjunta, quan el contribuent tingui un grau de discapacitat acreditat del 65%.
 • . Per despeses de malaltia (Art. 2.7 Decret Legislatiu 62/2008)
  1. Per despeses i honoraris professionals per la prestació de serveis sanitaris, el 10 per 100 de les despeses i honoraris professionals, tant propis com de les persones que s'incloguin en el mínim familiar, abonats durant l'any per la prestació de serveis sanitaris per motiu de malaltia, salut dental, embaràs i naixement de fills, accidents i invalidesa.Límit anual de 500 euros en tributació individual i 700 euros en tributació conjunta que s'incrementaran en 100 euros per cada contribuent amb discapacitat igual o superior al 65 per 100.
  2. Per quotes a mutualitats o societats d'assegurances mèdiques no obligatòries, el 5 per 100 de les quantitats pagades durant l'any, tant pròpies com de les persones que s'incloguin en el mínim familiar.Límit anual de 200 euros en tributació individual i 300 euros en tributació conjunta, que s'incrementaran en 100 euros per cada contribuent amb discapacitat igual o superior al 65 per 100.

CASTELLA-LA MANXA:

 • Els contribuents amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65% es poden deduir de la quota íntegra autonòmica la quantitat de 300 €, si compleixen els requisits exigits.
 • Per cada ascendent o descendent que generi el dret al mínim per discapacitat i que tingui un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65%, es pot aplicar una deducció de 300 €, si compleixen els requisits exigits.
 • Per quantitats donades per a la cooperació internacional al desenvolupament i a les entitats per a la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i l'ajuda a persones amb discapacitat, il 15 per 100 de les donacions dineràries efectuades durant el període impositiu fins a un límit de 300 euros, destinades a Organitzacions no governamentals, fundacions, associacions d'ajuda a per­sonas amb discapacitat i altres entitats, sempre que aquestes tinguin la consideració d'entitats sense fins lucratius.
 • Per acolliment no remunerat de  discapacitats, 600 € per cada persona  amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 33%, que convisqui amb el contribuent durant més de 183 dies l'any en règim d'acolliment sense contraprestació, quan no doni lloc a l'obtenció d'ajudes o subvencions de la comunitat autònoma de Castella-la Manxa. 
 • Per família nombrosa, quan algun dels cònjuges o descendents tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, 300 € per a família nombrosa de categoria general i 900 € si és de categoria especial.

CASTELLA I LLEÓ:

 • Deducció per família nombrosa de 492 € quan algun dels cònjuges o descendents que donin dret al mínim familiar tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Els contribuents d'edat igual o superior a 65 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i menors de 65 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% aplicaran una deducció de 300 €. La deducció serà de 656 € si l'edat és igual o superior a 65 anys i el grau de discapacitat igual o superior al 65%, amb els requisits exigits.
 • Deducció del 10% de les inversions en obres i instal·lacions a l'habitatge habitual d'adequació i accessibilitat de persones amb discapacitat, sempre que aquestes siguin el subjecte passiu, el seu cònjuge o parent en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat fins al tercer grau inclusivament.
 • Per naixement o adopció de fills:la deducció establerta amb caràcter general es duplicarà si el nascut o adoptat té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Si a més resideixen en municipis de menys de 5.000 habitants, la quantia de la deducció s'incrementarà al 35%.

CATALUNYA:

Els contribuents que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, o formin part d'una família nombrosa per tenir alguns dels seus membres la condició de discapacitat poden deduir el 10 % de les quantitats satisfetes pel lloguer de l'habitatge habitual, fins a un màxim de 300 € anuals (600 € en tributació conjunta o el contribuent pertanyi a una família nombrosa), si compleixen els requisits.

 EXTREMADURA:

 • Per cura de familiars amb discapacitat:ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, es pot aplicar una deducció de 150 €, si compleixen els requisits exigits.
 • . Per arrendament d'habitatge habitual (Art. 3 Llei 1/2015) el 5 per 100 de les quantitats satisfetes pel contribuent en el període impositiu en concepte de lloguer del seu habitatge habitual, amb el límit de 300 euros anuals, o el 10 per 100 amb el límit de 400 euros en cas de lloguer d'habitatge habitual en el medi rural:Contribuents que pateixin una discapacitat física, psíquica o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

GALÍCIA:

 • Els imports de la deducció per família nombrosa es dupliquen quan algun dels cònjuges o descendents als quals sigui aplicable el mínim familiar tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Es fixa en 500 € o 800 € segons la categoria de la família nombrosa.Quan es tracti de famílies nombroses amb discapacitats que no arribin a aquest grau, la deducció serà de 250 € si és de categoria general i 400 € si és especial.
 • Els contribuents d'edat igual o superior a 65 anys que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% i que necessitin ajuda de terceres persones, poden deduir el 10% de les quantitats que els satisfacin, amb el límit de 600 € si compleixen els requisits.

MADRID:

 • Per acolliment no remunerat de persones majors de 65 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, deducció de 900 € si compleixen els requisits exigits.

LA RIOJA::

 • El 15 per 100 de les quantitats satisfetes en obres d'adequació d'aquell habitatge que, arrelant a la Comunitat Autònoma de la Rioja, constitueixi o vagi a constituir la seva residència habitual, sempre que es tracti de contribuents que tinguin la consideració de persones amb discapacitat.

COMUNITAT VALENCIANA:

 • Per naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, o psíquica en grau igual o superior al 33%, deducció de 224 € pel primer fill amb discapacitat i de 275 € pel segon o posterior discapacitat.També serà aplicable la deducció, encara que la discapacitat no arribi als graus comentats anteriorment, en els supòsits en què la incapacitat es declari judicialment.
 • Per família nombrosa, 300 € si és de categoria general i 600 € si és especial.
 • Pel contribuent mateix d'edat igual o superior a 65 anys amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, s'estableix una deducció de 179 €. No pertocarà aquesta deducció si, com a conseqüència de la situació de discapacitat recollida en el paràgraf anterior, el contribuent percep algun tipus de prestació que, d'acord amb el que disposa la normativa estatal reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques, hi consti exempta.
 • Per cada ascendent major de 65 anys amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, o psíquica de grau igual o superior al 33%, s'estableix una deducció de 179 €, si compleixen els requisits exigits.També serà aplicable la deducció, encara que la discapacitat no arribi a aquests graus, quan la incapacitat es declari judicialment.
 • Per adquisició d'habitatge habitual per persones amb discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65%, o psíquica amb un grau igual o superior al 33%, el 5% de les quantitats invertides a excepció dels interessos.Cal tenir en compte que, de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l'impost, s'assimilen a l'adquisició d'habitatge habitual les obres de construcció o ampliació.
 • Per arrendament de l'habitatge habitual, si compleixen els requisits exigits, per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau igual o superior al 65%, o psíquica amb un grau igual o superior al 33%, el 20% de les quantitats satisfetes, amb el límit de 612 €. A més, si l'arrendatari té una edat igual o inferior a 35 anys, se'n podrà deduir el 25% amb el límit de 765 €.
Deduccions autonòmiques discapacitats Renda 2008