Deducció per adequació de l'habitatge habitual (només aplicable a obres i instal·lacions iniciades abans del dia 1-1-2013)

És necessari que els contribuents que n'haguessin satisfet quantitats per a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de les persones amb discapacitat anteriorment 1 de gener de 2013 sempre que les esmentades obres o instal·lacions estiguin concloses abans d'1 de gener de 2017.

Poden aplicar aquesta deducció els contribuents que efectuïn obres i instal·lacions d'adequació del seu habitatge habitual per raó de la seva pròpia discapacitat o de la del seu cònjuge, o un parent en línia directa o col·lateral consanguínia o per afinitat, fins al tercer grau inclusivament sempre que convisquin amb ell, i sempre que l'habitatge sigui ocupat per qualssevol d'ells a títol de propietari, arrendatari, sotsarrendatari o usufructuari.

A aquests efectes, tenen la consideració d'obres o instal·lacions d'adequació:

  • Aquelles que impliquin una reforma de l'interior de l'habitatge.
  • La modificació dels elements comuns de l'edifici que serveixin de passada necessari entre la finca urbana i la via pública, tals com escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic.Les necessàries per a l'aplicació de dispositius electrònics que serveixin per superar barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seva seguretat.Podrà aplicar aquesta deducció, a més del contribuent a què hem fet referència, també els contribuents que siguin copropietaris de l'immoble en el qual es trobi l'habitatge.

La base màxima de deducció és de 12.080 €, sent independent del límit de 9.040 € establert amb caràcter general per a la deducció per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual.L'excés de les quantitats invertides sobre l'esmentat import no es podrà traslladar a exercicis posteriors.

FORMA D'ACREDITACIÓ

Les obres i instal·lacions d'adaptació hauran de ser certificades per l'Administració competent (IMSERSO o òrgan a què correspon de les CCAA la valoració de les discapacitats), com necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que faciliti el desenvolupament digne i adequat dels esmentats contribuents.

PERCENTATGES DE DEDUCCIÓ

  • Adequació realitzada tant amb finançament propi com aliena:
    • 10 per 100 estatal.
    • 10 per 100 per a totes les CCAA de règim comú (excepte Catalunya) i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla.Les Comunitats Autònomes d'Illes Baleares i de la Regió de Múrcia, han aprovat específicament aquest percentatge.

A la Comunitat Autònoma de Catalunya el percentatge aplicable per calcular el tram autonòmic d'aquesta deducció és el 15 per 100.

Deducció per adequació de l'habitatge habitual de discapacitats