Format HTML.

Reunits a Madrid, a 25 de març de 2004, d'una part, Sr. Salvador Ruiz Gallud, Director General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (d'ara endavant Agència Tributària), en virtut de delegació de competències del seu President acordada per Resolució de 24 de juny de 1999 (BOE de 9 de juliol),

i d'altra part Sr. Carlos Rubén Fernández Gutiérrez, Secretari General del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (d'ara endavant CERMI), actuant en nom d'aquesta Entitat, en virtut del article 18 dels Estatuts d'aquesta Associació i els articles 16 i 17 del seu Reglament de Règim Intern, i Sr. Alberto Durán López, Vicepresident Executiu de la Fundació ONCE per a la cooperació i integració social de persones amb discapacitat (d'ara endavant Fundació ONCE).

EXPOSEN

Que el 18 d'octubre de 1999, l'Agència Tributària, CERMI i la Fundació ONCE, van signar un Conveni de col·laboració que ha servit de base a actuacions d'interès mutu.

Que durant l'any 2003, “Any Europeu de les persones amb discapacitat”, segons decisió del Consell de la Unió Europea adoptada el 3 de desembre de 2001, l'Agència Tributària ha elaborat un pla d'assistència a les persones amb discapacitat, desenvolupant diverses actuacions en què ha comptat amb la col·laboració de CERMI i de la Fundació ONCE.

L'experiència adquirida en l'Any Europeu, motiva que ambdues parts hagin entès oportú treballar en la redacció d'un Conveni de col·laboració de manera que serveixi de suport i impuls a actuacions futures, inspirades en aconseguir l'assistència i igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat, per tal de subministrar-los informació actualitzada dels seus drets, així com prestar-los suport i assessorament en el compliment de les seves obligacions tributàries.

Aquest conveni té en compte els principis que inspiren la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

D'altra part, la Llei 58/2003, de 17 de desembre de 2003, General Tributària, té en compte en el seu article 92 la col·laboració social, dient que “En particular, aquesta col·laboració podrà instrumentar-se a través d'acords de l'Administració tributària amb altres Administracions públiques, amb entitats privades o amb institucions o organitzacions representatives de sectors o interessos socials, laborals, empresarials o professionals”. Aquest precepte continua la regulació de la col·laboració social en la gestió tributària del article 96 de la Llei General Tributària de 28 de desembre de 1963.

Ha de destacar-se que les persones amb discapacitat i els seus familiars constitueixen un col·lectiu nombrós de contribuents que es relacionen amb l'Agència Tributària, el que aconsella fomentar acords com el present Conveni amb institucions tan representatives dels mateixos com CERMI i la Fundació ONCE.

Ambdues parts entenen que és convenient, per a l'interès públic i per a les persones amb discapacitat, la firma del present Conveni de col·laboració i es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar el present Conveni i, en conseqüència,

ACORDEN

PRIMER.- OBJECTE I PRINCIPIS DEL CONVENI

Aquest conveni de col·laboració té per objecte l'assistència a les persones amb discapacitat, per tal d'aconseguir la igualtat d'oportunitats en l'exercici dels seus drets i en el compliment de les seves obligacions tributàries. Aquesta assistència s'estendrà als seus familiars i representants, així com a les Associacions en què s'integren.

Els principis que presideixen aquest Conveni són els recollits en la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, quant siguin aplicables d'acord amb les normes tributàries vigents.

SEGON.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

El Conveni obliga a ambdues parts a prestar-se la col·laboració mútua que calgui per aconseguir el millor èxit de les fins perseguits amb el mateix.

L'incompliment de les respectives obligacions assumides per qualsevol de les parts en virtut del present Conveni facultarà a l'altra per instar la seva resolució, oïda prèviament la Comissió de Col·laboració i Comunicació que es regula en aquest Conveni.

La Fundació ONCE, sense que s'alteri la seva responsabilitat en el compliment de les seves obligacions, podrà encarregar l'execució de les accions que li competeixi desenvolupar en virtut d'aquest Conveni i dels seus acords específics d'execució, tant a la seva societat instrumental Fundosa Grup, SA, com a qualsevol de les societats que pertanyen al Grupo Fundosa, llevat de manifestació expressa en contra de l'Agència Tributària. La Fundació ONCE comunicarà aquesta circumstància al interlocutor únic de l'Agència Tributària abans del inici de l'execució esmentada.

TERCER.- CONTINGUT

El contingut del present Conveni es materialitzarà en les actuacions que se'n recordin en la Comissió de Col·laboració i Comunicació i, en particular, entre d'altres, en les següents.

1a Informació necessària i pla d'assistència

L'Agència Tributària elaborarà abans del 31 de gener de cada any el pla d'assistència a les persones amb discapacitat. En el seu contingut es tindrà en compte la informació sobre els problemes o necessitats que tenen les persones amb discapacitat en l'exercici dels seus drets i en el compliment de les seves obligacions tributàries que li sigui facilitada per CERMI i la Fundació ONCE.

2a Noves tecnologies

Per donar a conèixer els drets i obligacions tributàries de les persones amb discapacitat l'Agència Tributària utilitzarà suports o tècniques electròniques, informàtiques o telemàtiques que facilitin el seu coneixement, incorporant aquesta informació a la pàgina web de l'Agència Tributària en forma accessible. Si existissin problemes o dificultats que l'impedeixin, el comunicarà a la Comissió de Col·laboració i Comunicació.

CERMI i la Fundació ONCE introduiran en les seves pàgines web enllaços amb la de l'Agència Tributària i difondran entre els seus associats la forma d'accedir a aquesta informació. Així mateix, i en virtut dels acords d'execució específics que en el marc del present Conveni s'abast per les parts, el CERMI i la Fundació ONCE facilitaran a l'Agència els mitjans tècnics que disposin o distribueixin perquè la seva pàgina web sigui accessible.

CERMI i la Fundació ONCE impulsaran la utilització de mitjans telemàtics entre els seus associats en les seves relacions amb l'Administració Tributària.

3a Informació i assistència a les persones amb discapacitat

En el desenvolupament de les actuacions d'informació i assistència per facilitar el compliment de les obligacions tributàries o l'exercici dels seus drets per les persones amb discapacitat, CERMI i la Fundació ONCE col·laboraran amb l'Agència Tributària.

Aquestes actuacions es concretaran en la celebració de xerrades informatives que podran impartir-se per funcionaris de l'Agència Tributària en les seus de l'Agència Tributària o de les Associacions, segons se'n recordi. Una d'elles es referirà al Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es desenvoluparà preferentment durant la campanya anual de declaració d'aquest impost.

Així mateix, entre altres actuacions, es fomentarà l'ús dels telèfons d'informació, la cita prèvia amb intèrpret de llenguatge de signes, o el desplaçament d'equips de l'Agència Tributària a les seus de les associacions per a la confecció de declaracions tributàries, si els associats no es poguessin desplaçar a les Delegacions o Administracions de l'Agència.

Quan els mitjans tècnics el permetin, l'Agència Tributària adaptarà les formes de relacionar-se a les persones amb discapacitat en funció de les seves característiques personals.

CERMI i la Fundació ONCE es comprometen a informar, assistir i assessorar a l'Agència Tributària, entre altres qüestions, sobre els desenvolupaments tècnics, eines i definició d'estàndards, existents o de nova aparició, que puguin influir en el millor servei que l'Agència Tributària presta a les persones amb discapacitat.

En la pàgina web de l'Agència Tributària s'incorporaran de forma accessible el calendari del contribuent i els telèfons d'assistència.

CERMI i la Fundació ONCE difondran a través de les seves publicacions, pàgines web o altres mitjans, les actuacions d'informació i assistència que estiguin disponibles per a les persones amb discapacitat o les Associacions.

4t Fullet informatiu

L'Agència Tributària elaborarà i editarà, en la campanya anual del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, un fullet informatiu, en format paper i electrònic, de les principals normes aplicables a les persones amb discapacitat. Al seu torn, la Fundació ONCE confeccionarà posteriorment aquest fullet en Braille o altre format igualment accessible.

L'Agència Tributària distribuirà els fullets a través de les seves Delegacions i Administracions. Així mateix, facilitarà els exemplars que calguin a CERMI per a la seva distribució a les Associacions a través de tots els mitjans que pogués considerar oportuns per arribar al major nombre de persones amb discapacitat.

En el fullet constarà que ha estat realitzat per l'Agència Tributària i incorporarà els anagrames de CERMI i la Fundació ONCE.

5a Jornades sobre discapacitat i fiscalitat

Per la Comissió de Col·laboració i Comunicació es promourà la celebració de jornades sobre discapacitat i fiscalitat, en especial si s'han aprovat modificacions tributàries relacionades amb les persones amb discapacitat.

CERMI i la Fundació ONCE proposaran la llista de problemes o qüestions d'interès per a les Associacions a l'Agència Tributària, que determinarà els participants i quant calgui per a la seva organització. Ambdues entitats difondran la jornada entre les Associacions.

6a Publicacions, revistes i mitjans de comunicació

CERMI i la Fundació ONCE facilitaran espais no publicitaris a l'Agència Tributària en les seves publicacions, revistes i mitjans de comunicació per a la difusió de les normes tributàries que afectin a les persones amb discapacitat, així com per donar a conèixer les actuacions d'informació i assistència posades en marxa.

7è Suport a nivell territorial

CERMI i la Fundació ONCE impulsaran la coordinació i col·laboració de les Associacions a nivell territorial amb les Delegacions de l'Agència Tributària en el desenvolupament de les actuacions que integren el contingut del present Conveni.

8a Accessibilitat d'edificis

L'Agència Tributària continuarà desenvolupant les actuacions ja iniciades relatives a aconseguir que els seus edificis reuneixin les condicions bàsiques d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. En la mesura en què sigui possible, s'anirà incorporant a la pàgina web de l'Agència Tributària la llista dels edificis que siguin accessibles, amb indicació del grau d'accessibilitat. En la Comissió de Col·laboració i Comunicació s'informarà de l'accessibilitat dels edificis de l'Agència Tributària.

9a Normes de gestió tributària

Quan l'Agència Tributària entengui que determinada norma de gestió tributària incideix en les persones amb discapacitat, podrà reclamar els suggeriments oportunes de CERMI i la Fundació ONCE per tal de facilitar-los l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions tributàries.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, en cas que el CERMI i la Fundació ONCE tinguessin coneixement de l'existència d'una iniciativa normativa de gestió tributària que pogués afectar a les persones amb discapacitat, ambdues entitats podran donar trasllat amb l'antelació suficient a l'Agència Tributària de la seva posició i suggeriments sobre la mateixa, per al seu estudi i consideració.

10a Difusió de la col·laboració

Amb caràcter general, les parts faran constar els seus respectius signes distintius, noms corporatius o logotips en qualsevol tipus de trobades, jornades o seminaris, així com en les publicacions, treballs o activitats amb projecció externa que es generin en el marc de col·laboració establert en el present Conveni.

QUART.- COMISSIÓ DE COL·LABORACIÓ I COMUNICACIÓ

Es crea una Comissió de Col·laboració i Comunicació, de caràcter paritari, formada per vuit membres, quatre d'ells en representació de l'Agència Tributària, dos en representació del CERMI i dos en representació de la Fundació ONCE.

Pel Director General de l'Agència Tributària es designarà al Director del Departament d'Organització, Planificació i Relacions Institucionals, qui actuarà com President, així com un representant del Departament de Gestió Tributària i altre del Departament d'Informàtica Tributària.

Els representants del CERMI i de la Fundació ONCE seran designats pels seus respectius òrgans directius.

Amb anterioritat a la primera reunió d'aquesta Comissió, les parts hauran de comunicar per escrit al President els noms dels seus representants en la mateixa.

La Comissió, que serà convocada pel seu President, es reunirà per primera vegada dins els tres mesos següents a la signatura d'aquest Conveni, i posteriorment de forma ordinària una vegada al any en l'últim trimestre, i de forma extraordinària sempre que calgui a petició de qualsevol de les parts signants del Conveni.

La Comissió podrà apreciar, si escau, la conveniència d'estendre acta de les reunions.

La Comissió tindrà les següents funcions:

  1. Impuls i seguiment de la col·laboració i cooperació entre les parts en execució del Conveni, procurant la materialització efectiva del contingut de les actuacions que figuren en l'apartat tercer i propiciant la subscripció per les parts dels acords específics d'execució que per a això es requereixin.
  2. Avaluació dels resultats obtinguts.
  3. Resolució de les incidències i controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació i l'execució del Conveni.

Així mateix, els membres de la Comissió es proporcionaran recíprocament informació i formularan els suggeriments oportunes per millorar la gestió dels tributs aplicables a les persones amb discapacitat.

D'entre els membres d'aquesta Comissió, tindran la consideració d'interlocutors únics de l'Agència Tributària, CERMI i la Fundació ONCE qui siguin designats al efecte, amb caràcter previ a la primera reunió que celebri la Comissió. Aquests interlocutors impulsaran les actuacions que acordi aquesta Comissió.

QUINTO.- DESPESES

Cadascuna de les parts assumirà la despesa generada pel compliment de les obligacions derivades del Conveni que li correspongui.

SISÈ.- RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

Aquest conveni se celebra al empara de l'establert pel que fa a la col·laboració social en la gestió tributària en l'article 96 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. No obstant això, una vegada entri en vigor la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, serà aplicable l'article 92 sobre la col·laboració social.

SETÈ.- ENTRADA EN VIGOR

Aquest conveni substitueix al de data 18 d'octubre de 1999 de col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat i la Fundació ONCE per a la cooperació i integració social de persones amb discapacitat.

El Conveni entrarà en vigor l'endemà al de la seva firma i tindrà una durada d'un any a comptar d'aquesta data, prorrogant-se tàcitament per períodes d'igual durada, llevat que sigui denunciat per qualsevol de les parts, manifestant la seva voluntat de no renovar-ho amb dos mesos d'antelació a la data de terminació del termini inicialment pactat o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Per l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat

Per la Fundació ONCE per a la cooperació i integració social de persones amb discapacitat