Beneficis fiscals en l'impost especial sobre determinats mitjans de transport

Vehicles no subjectes a l'Impost

Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda es troben no subjectes a l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (IEDMT).

Per efectuar la matriculació del vehicle és necessari presentar davant de l'Administració tributària el model 06 al qual s'acompanyés la fitxa tècnica del vehicle (original i fotocòpia).La matriculació del vehicle no exigeix el previ reconeixement de l'Administració tributària.

Vehicles exempts de l'impost

Per la seva part, els vehicles automòbils matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, sempre que es presentin els següents requisits, es troben exempts de l'IEDMT:

  1. Que hagin transcorregut almenys 4 anys des de la matriculació d'un altre vehicle en anàlogues condicions.No obstant això, aquest requisit no s'exigirà en supòsits de sinistre total dels vehicles, degudament acreditat.
  2. Que no siguin objecte d'una transmissió posterior per actes «inter vivos» durant el termini dels 4 anys següents a la data de la seva matriculació.
  3. Que s'obtingui la prèvia certificació de discapacitat de l'IMSERSO o entitat gestora corresponent a la Comunitat Autònoma que tingui transferida la seva gestió.

Per sol·licitar l'exempció es presentarà el model 05 davant de l'Administració tributària, anteriorment a la matriculació del vehicle.En cap cas, no podrà matricular-se definitivament el vehicle fins que no s'hagi produït el reconeixement del benefici fiscal per part de l'Administració.

A la sol·licitud s'hauran d'acompanyar els següents documents:

  • Certificació d'invalidesa expedida per IMSERSO o entitat gestora corresponent a la Comunitat Autònoma que tingui transferida la seva gestió.
  • Fitxa Tècnica del vehicle.
  • Certificat de la Companyia Asseguradora en el supòsit de produir-se sinistre total al seu vehicle adquirit en anàlogues condicions en el transcurs de 4 anys.