Projecte d'Ordre per la qual es modifiquen determinats aspectes dels models 309, 036, 030 i 034

Aviat es publicarà al BOE el Projecte d'Ordre per la qual es modifiquen l'Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre, per la qual s'aprova el model 309 de declaració-liquidació no periòdica del Impost sobre el Valor Afegit, l'ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 de Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors, l'ordre EHA/3695/2007, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 030 de Declaració censal d'alta en el Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques i l'ordre HAP/1751/2014, de 29 de setembre, per la qual s'aprova el formulari 034 de Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'Impost sobre el Valor Afegit i es regulen diferents aspectes relacionats amb el mateix.