30-05-2018 Cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics. Nou model 179

S'aprova el model 179, "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics". En relació amb les cessions d'ús d'habitatges amb fins turístics realitzades durant 2018, el seu termini de presentació serà excepcionalment el comprès entre l'1 i el 31 de gener de 2019. Per als següents exercicis, la seva presentació tindrà una periodicitat trimestral.

  • Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo,

    por la que se aprueba el modelo 179, "Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

     (BOE, 30-mayo-2018) Butlletí Oficial de l'Estat en una finestra nova