Principals novetats tributàries contingudes en el Reial Decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s'aproven mesures d'urgència sobre la creació artística i la cinematografia

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Modificació de la Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals.

Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, l'article tercer del Reial Decret llei 26/2018, de 28 de desembre (RDLey 26/2018) modifica l'article 36.2 Llei 27/2014, de 27 de novembre, del Impost sobre Societats (LIS). Aquest article regula la Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals, que va entrar en vigor per a períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015.

L'article tercer RDLey 26/2018 deroga les obligacions imposades al productor que es van introduir per l'article 69 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals del Estat per a l'any 2018, per considerar que pot tenir conseqüències indesitjades sobre els projectes de rodatge en curs a Espanya.

No obstant això, s'ha afegit en l'article 36.2 LIS que “reglamentàriament es podran establir els requisits i obligacions per tenir dret a la pràctica d'aquesta deducció” per tal que mitjançant modificació de Reglament s'estableixin les obligacions que es consideri que han d'assumir els productors que s'acullin a aquest incentiu fiscal, que resultin proporcionades i acords a la finalitat del incentiu.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Modificació del tipus de retenció aplicable als rendiments del capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor.

Amb efectes des d'1 de gener de 2019, el percentatge de retenció per als rendiments del capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'actar serà el 15 per cent.

Aquest percentatge es reduirà en un 60 per cent quan es tracti de rendiments que tinguin dret a la deducció prevista en l'article 68.4 LIRPF per a rendes obtingudes a Ceuta o Melilla.

IMPOST SOBRE VALOR AFEGIT

S'afegeix un nou número 13è en l'article 91. U.2 de la LIVA, pel qual s'aplica el tipus reduït als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales i als organitzadors d'obres teatrals i musicals.

Madrid, 2 de gener de 2019.