Principals mesures tributàries recollides al Reial Decret Llei 18/2019, de 27 de desembre, pel que s'adopten determinades mesurades en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits quantitatius que delimiten l'àmbit d'aplicació de mètode d'estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l'àmbit d'aplicació de l'esmentat mètode, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos.

Magnituds excloents de caràcter general:

  • Volum d'ingressos l'any immediat anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.Es computaran la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d'expedir factura.Les operacions en les quals hi hagi obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros.
  • Volum d'ingressos per al conjunt d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
  • Volum de compres en béns i serveis l'any immediat anterior, excloses les adquisicions de l'immobilitzat, superior a 250.000 euros.

(Es modifica la DT 32a LIRPF)

A més, s'estableix un nou termini de renúncia o revocació per a l'any 2020 al mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.L'esmentat termini serà d'un mes a partir de l'endemà a la data de publicació en el BOE del Reial Decret llei 18/2019, això és, fins al 29 de gener de 2020.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits quantitatius que delimiten l'àmbit d'aplicació del règim simplificat i del règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.

Magnituds excloents de caràcter general:

  • Volum d'ingressos l'any immediat anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.
  • Volum d'ingressos per al conjunt d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
  • Volum de compres i importacions en béns i serveis l'any immediat anterior, excloses les adquisicions de l'immobilitzat, superior a 250.000 euros.

(Es modifica la DT 13a LIVA)

A més, s'estableix un nou termini de renúncia o revocació per a l'any 2020  del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'Impost sobre el Valor Afegit. L'esmentat termini serà d'un mes a partir de l'endemà a la data de publicació en el BOE del Reial Decret llei 18/2019, això és, fins al 29 de gener de 2020.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI NET

Es modifica el Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es prorroga per a 2020 el manteniment del gravamen de l'Impost sobre el Patrimoni per a l'exercici 2020.

ACTIVITATS PRIORITÀRIES DE MECENATGE

L'article 5 del Reial Decret Llei 18/2019 de 27 de desembre indica que es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les enumerades en la Disposició addicional setanta-unena de la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.

La incorporació d'aquest llistat d'activitats mitjançant un reial decret llei es justifica amb l'objecte del principi de seguretat jurídica, ja que de cap altra manera la seva aplicació durant l'esmentat exercici no podrà dur-se a terme fins que no aprovi per una norma de rang legal ja que no es pot entendre prorrogat automàticament el precepte que les regula per a l'any 2019, la qual cosa incidiria negativament en la promoció i foment de tals activitats.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda