Nova forma d'apoderament electrònic

El context actual de crisi sanitària aconsella potenciar mesures que facilitin la realització de tràmits per via electrònica.

Amb aquest objectiu, s'ha establert un nou tràmit per poder realitzar l'apoderament davant de l’AEAT sense necessitat de desplaçar-se a les oficines.

En aquest sentit, cal assenyalar que l'alta del poder per a tràmits tributaris es podia efectuar, fins ara, mitjançant les formes següents:

  • Per internet, mitjançant l'ús de certificat electrònic reconegut o Cl@ve (del poderdant).
  • Mitjançant compareixença personal a les oficines de l’AEAT.
  • Mitjançant document públic o document privat amb signatura notarialment legitimada presentat davant de l'Agència Tributària.

Per facilitar la tramitació electrònica d'aquest procediment, i especialment per a als casos en què el poderdant no tingui identificació electrònica per apoderar, s'ha habilitat una nova manera de donar d'alta el poder de representació, a través de la Seu electrònica de l’AEAT, sense intervenció del poderdant.

Per a aquests casos, s'ha previst la possibilitat de presentació de l'escriptura de poder en el Registre Electrònic de l'Agència Tributària per generar l'apoderament, a través del tràmit Sol·licitar alta de poder per a tràmits tributaris, inclòs en el procediment Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per internet

En aquesta modalitat de sol·licitud d'incorporació de poders al Registre d'apoderaments no és necessari que participi el poderdant, ja que en el moment oportú es va atorgar el poder davant del fedatari públic corresponent.

Així doncs, aquestes escriptures de poder atorgades per a la realització de tràmits i actuacions per internet davant de l'Agència Tributària les pot presentar el mateix apoderat amb el seu certificat electrònic o Cl@ve.

Després de la presentació, s’incorporaria el poder en el Registre d'apoderaments, prèvia revisió per l’AEAT de la subsistència del poder atorgat en l'escriptura notarial.

Com es presenten les escriptures de poder atorgades?

L'apoderat les presentaria per internet davant de l'Agència Tributària amb el seu certificat electrònic o Cl@ve, i després s'incorporaria el poder en el Registre d'apoderaments, prèvia revisió per part del funcionari habilitat per a això, i mitjançant dues formes:

  • Aportació en el Registre Electrònic de l'Agència Tributària d'escriptures electròniques d'apoderament o còpies electròniques d'aquestes escriptures, regulades a l'art. 17 bis de la Llei del notariat i que compleixin els requisits que s’hi estableixen.

  • Aportació de les escriptures d'apoderament en format PDF presentades a aquest efecte en el Registre Electrònic de l'Agència Tributària.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda