Mesures fiscals introduïdes pel Reial decret llei 28/2020

El Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància (BOE 23 de setembre) conté les mesures tributàries següents:


MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


Tipus impositiu del 0 % en el lliurament, la importació i l’adquisició intracomunitària de material sanitari

La disposició addicional setena del RDL 28/2020, amb efecte a partir del 23 d’abril de 2020:

 • Manté fins al 31 d’octubre de 2020 l’aplicació del tipus impositiu del zero per cent als lliuraments interiors, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de material sanitari per combatre la COVID-19, els destinataris dels quals siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.

 • Actualitza la relació de béns als quals és aplicable aquesta mesura.

Els empresaris que hagin repercutit o satisfet IVA per operacions a les quals el Reial decret llei 28/2020 apliqui el tipus zero i hagin estat realitzades abans de la seva entrada en vigor han d’efectuar la rectificació de l'impost conforme a l'article 89 LIVA.

Es recorda que aquestes operacions s’han de documentar a la factura com a operacions exemptes.


SIGNATURA ELECTRÒNICA


La disposició final cinquena del RDL 28/2020 incorpora una mesura sobre l'acreditació de la identitat per obtenir certificats electrònics, per la qual cosa es modifica l'article 13 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

El Reglament (UE) 910/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior, en l'àmbit de la identificació de sol·licitants de certificats electrònics qualificats, preveu a l’article 24.1 d) la possibilitat que aquesta verificació es realitzi utilitzant altres mètodes d'identificació reconeguts a escala nacional que aportin una seguretat equivalent en termes de fiabilitat a la presència física.

A fi d'articular i habilitar altres mètodes d'identificació reconeguts, s'atribueix al Ministeri de Transformació Digital la competència perquè determini per ordre ministerial les condicions i els requisits aplicables a la verificació de la identitat, quan s'articulin fórmules alternatives per acreditar la identitat diferents de la personació física a les oficines d'inscripcions.


LLEI 13/2011, DE REGULACIÓ DEL JOC


La disposició final sisena del Reial decret llei 28/2020 modifica la disposició transitòria primera de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, per indicar que les competències relacionades amb la gestió i recaptació de les taxes derivades de la gestió administrativa del joc seran exercides per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Aquesta modificació entrarà en vigor el dia 13 d'octubre.


“UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2020”


La disposició addicional sisena del RDL 28/2020 estableix un règim fiscal específic:

 1. En relació amb l’impost sobre societats:

  Les persones jurídiques residents en territori espanyol constituïdes amb motiu de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» per l’entitat organitzadora o pels equips participants estaran exemptes de l’impost sobre societats per les rendes obtingudes durant la celebració de l’esdeveniment i en la mesura que estiguin relacionades directament amb la seva participació en aquest esdeveniment.

 2. En relació amb l’impost sobre el valor afegit:

  • Devolució de quotes suportades com a conseqüència de la realització d’operacions relacionades amb la celebració d’aquest esdeveniment:

   1. Empresaris no establerts en la Comunitat:no s'exigirà el requisit de reciprocitat previst a l'article 119 bis de la Llei 37/1992.

   2. Entitat organitzadora, equips participants, persones jurídiques constituïdes per ambdós amb motiu d’aquest esdeveniment i empresaris no establerts a la Península i les Balears:

   Quan tinguin la condició de subjectes passius, tindran dret a la devolució de les quotes suportades amb motiu d’aquest esdeveniment al terme de cada període de liquidació.El període de liquidació coincidirà amb el mes natural, havent de presentar les seves declaracions-liquidacions durant els 20 primers dies naturals del mes següent al període de liquidació, tret de l'últim període de l'any que es presentarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener. 

   Aquests empresaris no quedaran obligats a l'administració dels Llibres Registre de l'Impost a través de la Seu Electrònica de l'AEAT (SII).

   En el cas d'empresaris o professionals no establerts en qui es presentin els requisits previstos als articles 119 o 119 bis de la Llei 37/1992, la devolució de les quotes suportades s'efectuarà conforme al procediment establert en els esmentats articles i als articles 31 i 31 bis del Reglament de l'Impost, aprovat pel Reial Decret 1624/1992.

  • Representant fiscal

   Quan es tracti d'empresaris o professionals no establerts en la Comunitat, les Canàries, Ceuta o Melilla, o en un Estat amb el qual existeixin instruments d'assistència mútua anàlegs als instituïts en la Comunitat, no serà necessari que nomenin un representant a efectes del compliment de les obligacions fiscals relatives a l'IVA (excepció a l'establert a l'article 164.Uno.7º LIVA).

  • Importació temporal de béns amb exempció total de drets

   La importació de béns utilitzats temporalment en el desenvolupament d’aquest esdeveniment estarà exempta de l’IVA.El termini màxim de 24 mesos per a la seva utilització previst en l’article 9.3r.g) de la LIVA expirarà, a tot tardar, el 31 de desembre de l’any següent al de la finalització d’aquest esdeveniment esportiu.

  • Localització de serveis:regla d'ús efectiu

   La regla establerta en l’article 70.Dos de la LIVA, segons la qual determinats serveis localitzats fora de la UE tributen al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la seva utilització efectiva es produeix en aquest territori, no serà aplicable quan els serveis siguin prestats per les persones jurídiques residents a Espanya constituïdes amb motiu d’aquest esdeveniment per l’entitat organitzadora o pels equips participants i estiguin relacionats amb l’organització, la promoció o el suport d’aquest esdeveniment.D’aquesta manera, serveis com la publicitat de l’esdeveniment, prestats per aquestes entitats a empresaris establerts fora de la UE, no estaran subjectes a l’IVA.

  dimecres, 23 setembre de 2020

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda