Informació sobre donatius COVID 19:efectes fiscals i obligacions formals

NOTA SOBRE DONATIUS AL TRESOR PÚBLIC PER A FINANÇAMENT DE LES DESPESES OCASIONADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19.

D'acord amb el Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març (article 47), les donacions realitzades per a suport davant el COVID-19 queden afectades al finançament exclusiu de les despeses derivades de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 i podran destinar-se a atendre despeses tals com equipaments i infraestructures sanitàries, material, subministraments, contractació de personal, investigació i qualsevol altre que pugui contribuir a reforçar les capacitats de resposta davant l'esmentada crisi sanitària.

Quins beneficis fiscals comporten aquestes donacions per fer front al COVID-19?

La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge estableix una sèrie de beneficis fiscals als donatius i donacions realitzades a les entitats beneficiàries del mecenatge, entre les quals es troben, entre altres, l'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.

Les donacions realitzades l'any 2020 tindran efectes fiscals en les declaracions corresponents a 2020 el termini de presentació del qual s'iniciarà com a regla general en l'any 2021.

D'aquesta forma, es poden distingir:

 1. Contribuents del IRPF:tindran dret a aplicar la següent deducció sobre la quota íntegra de l'impost respecte de les donacions realitzades a partir d'1 de gener de 2020(1):

  IMPORT DONACIÓ

  DEDUCCIÓ

  Fins a 150 euros

  Importi donatiu x 80%

  Superiors a 150 euros

  150 € x 80% + (Import donatiu – 150 €) x 35%

 2. Contribuents de l'Impost sobre Societats i contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) amb establiment permanent:tindran dret a aplicar la següent deducció sobre la quota íntegra de l'impost, minorada en les bonificacions, deduccions per doble imposició i per incentivar la realització de determinades activitats:

  Deducció = 35% x Base deducció (2)

  Les quantitats no deduïdes, per excedir de la base imposable, podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

 3. Contribuents de l'IRNR sense establiment permanent:tindran dret a aplicar la deducció esmentada per als contribuents del IRPF en les declaracions que presentin per fets imposables esdevinguts en el termini d'un any des de la data del donatiu, donació o aportació (la base d'aquesta deducció no podrà excedir del 10 per 100 de la base imposable del conjunt de les declaracions presentades en aquell termini).

  És important recordar que la Llei 49/2002 estableix la exempció dels guanys patrimonials i de les rendes positives que es posin de manifest en ocasió dels esmentats donatius, donacions o aportacions realitzades.El mateix ocorre en ocasió de la transmissió de terrenys urbans o de drets reals sobre els mateixos, en el cas de l'Impost sobre l'Increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (comunament conegudes com a plusvàlua municipal).

  Para acreditar la justificació dels esmentats donatius, donacions i aportacions deduïbles, s'expedirà una certificació per l'Administració de l'Estat (en el cas de les donacions a què es refereix l'article 47 del RD-Llei 11/2020), en la que constaran els següents extrems:(3)

  • El nombre d'identificació fiscal i les dades d'identificació personal del donant i de l'entitat donataria (Administració de l'Estat).

  • Menció expressa que l'Administració de l'Estat es troba inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge (Llei 49/2002).

  • Donatius dineraris:data i import del donatiu.

  • Donatius no dineraris:document públic o un altre document autèntic que acrediti el lliurament del bé donat.

  • Destinació que l'Administració de l'Estat donarà a l'objecte donat en el compliment de la seva finalitat específica (és a dir, per a la finalitat de la lluita contra la crisi sanitària del COVID-19).

  • Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació.

De forma addicional, s'ha de tenir en compte que l'Administració de l'Estat presentarà el mes de gener de 2021 el model 182 de Declaració Informativa anual relativa a Donatius, donacions i aportacions rebudes (4) (desenvolupada per l'Ordre EHA/3021/2007, d'11 d'octubre), en relació amb els donatius percebuts durant 2020.

Madrid, 6 de maig de 2020


(1) Modificació efectuada amb efectes 1 de gener de 2020, mitjançant la disposició final segona del RD-Llei 17/2020, de 5 de maig, pel que s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019. (Tornar)

(2) En les donacions dineràries, l'import del donatiu.En les donacions en espècie, el valor comptable que tinguessin en el moment de la transmissió i, en el seu defecte, el valor determinat conforme a les normes de l'Impost sobre el Patrimoni.La base d'aquesta deducció no podrà excedir del 10 per 100 de la base imposable del període impositiu.Les quantitats que excedeixin d'aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats i successius. (Tornar)

(3) Article 6 del Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. (Tornar)

(4)Article 6.2 del Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre. (Tornar)

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda