Obligació de consignar el valor estadístic en les declaracions Intrastat

D'acord amb l'Ordre HFP/36/2018, de 18 de gener, per la qual s'estableixen determinades disposicions relatives al Sistema Intrastat, entre les dades que han de consignar tots els operadors que han de presentar declaració estan el valor de la mercaderia i el valor estadístic.

Per tant, en la declaració Intrastat es consignaran, entre altres, les dades de les següents caselles relatives al valor:

Casella 18: Valor de la mercaderia.

El valor de la mercaderia no inclourà l'IVA ni l'import dels drets (impostos especials i altres) a què estigués subjecta l'operació, però s'hauran d'incloure les despeses accessòries com embalatges, transport, assegurança o comissions, independentment del fet que hagin estat inclosos en la factura amb el valor de la mercaderia o s'hagin facturat independentment. En el cost de transport s'inclouran, entre altres, aquells derivats del tractament dels béns transportats com ara els de refrigeració de mercaderies peribles, l'alimentació d'animals vius o l'emmagatzematge temporal.

Si amb posterioritat a la presentació de la declaració es produïssin reemborsaments, descomptes, abonaments, rappels i similars, que no fossin coneguts en el moment en què es va presentar la declaració, no procedirà la rectificació del valor declarat.

El valor s'expressarà en euros amb dos decimals separats per coma, sense separador de milers (exemple 1300000,00) i, excepte en el cas de les operacions de reparació i manteniment, no podrà ser zero.

El tipus de canvi a aplicar per al càlcul del valor, en cas que l'import facturat no sigui en euros, serà el que resulti de la normativa del IVA per a la determinació de la base imposable a l'efecte d'aquest impost.

En el supòsit de mercaderies que es tornin per ser defectuoses o estar danyades, es consignarà el valor original pel qual es van declarar en la introducció o expedició inicial.

En la casella del valor de la mercaderia es consignarà:

 1. La base imposable que ha de determinar-se a efectes del Impostos sobre el Valor Afegit, si es tracta d'una adquisició o entrega INTRA-UE o d'una operació assimilada a aquelles.
 2. El valor zero, si es tracta de mercaderies expedides o rebudes per efectuar operacions de reparació o manteniment.
 3. L'import facturat corresponent a les mercaderies, si no fossin aplicables els apartats a) o b).
 4. El valor estimat de les mercaderies, és a dir, l'import que s'hauria facturat en el supòsit d'una compra o venda, sota condicions normals de mercat, quan no fora aplicable cap dels apartats anteriors.

En conseqüència, per a les operacions relacionades a continuació s'aplicaran els següents criteris:

 1. Arrendament financer: s'indicarà el valor total de les mercaderies al començament del contracte quan es produeixi la introducció o expedició.
 2. Mercaderies que seran objecte d'instal·lació o muntatge: es consignarà el valor corresponent exclusivament als materials i les seves despeses accessòries. Si aquest valor no aparegués separat en la factura, s'haurà de realitzar una estimació del mateix.
 3. Residus (ferralla i altres)
  • Si els residus tenen valor, s'indicarà la base imposable del impost sobre el valor afegit en les adquisicions o entregues intracomunitàries. Si no s'ha de calcular aquesta base imposable s'efectuarà una estimació del valor.
  • Si els residus no tenen valor, fins i tot en cas que s'expedeixin o rebin per a la seva eliminació mitjançant pagament, independentment del fet que en aquests residus hi hagi materials que puguin ser recuperats, es consignarà com valor 1 euro.
 4. Mercaderies lliurades de manera gratuïta: s'indicarà el valor de mercat estimat de les mercaderies.
 5. Perfeccionament amb contracte:
  • El perfeccionament comprèn les operacions (transformació, construcció, muntatge, millora, renovació, etc.) que tenen per objecte produir un article nou o realment millorat. Això no implica necessàriament un canvi en la classificació del producte.
  • Si es tracta de mercaderies que es reben (o s'envien) per al seu perfeccionament amb contracte, es consignarà el valor estimat del import total que es facturaria si es tractés d'una compra o venda de mercaderies idèntiques o similars (produïdes en el mateix país, en el moment més aproximat en el temps, al mateix nivell comercial, en quantitat similar).
  • Pel que fa a les mercaderies que resultin del perfeccionament amb contracte, el valor que es consignarà serà la suma dels valors corresponents a les mercaderies rebudes per al seu perfeccionament amb contracte, el cost del perfeccionament i el d'altres parts i materials incorporats al bé en aquest procés.
  • Les primeres matèries subministrades de manera gratuïta per l'expedidor al operador que efectua el perfeccionament i el producte final hauran de ser valorats d'acord al preu normal de venda (preu de mercat de béns idèntics o similars).
 6. Béns per ser reparats o per realitzar operacions de manteniment i després de la realització d'aquestes operacions.
  • A l'entrada (introducció) o sortida (expedició) per a la realització de les operacions es consignarà com valor zero.
  • A la sortida (reexpedició) o entrada (reintroducció), una vegada realitzades aquestes operacions, el valor que es consignarà serà el cost total d'aquestes operacions.
 7. Lloguer o arrendament operatiu.
  • En el supòsit de lloguer o arrendament operatiu en què, inicialment, es prevegi una durada superior a 24 mesos, s'indicarà el valor de mercat en la declaració relativa al mes en què ha tingut lloc l'expedició o introducció de la mercaderia.
  • Quan inicialment no s'hagi previst que l'operació de lloguer o arrendament operatiu fora a superar els 24 mesos, però aquesta durada s'hagués excedit per renovació o modificació del contracte o altra causa, s'haurà de declarar el valor de mercat del bé el mes en què tingui lloc aquesta renovació o modificació o, si per altra causa se superen els 24 mesos, es prendrà el valor de mercat relatiu al moment en què s'ha produït tal circumstància. En aquests casos, es tindran en compte la depreciació o altres causes que puguin suposar una variació del valor de mercat inicial.

Casella 19: Valor estadístic.

El valor estadístic es calcularà a partir del valor de la casella 18 (valor de la mercaderia), havent de consignar-se el valor en euros i inclourà, respecte a les despeses accessòries, com el transport i l'assegurança, la part que correspongui al trajecte des del punt de partida de la mercaderia fins al lloc sortida (expedicions) o entrada (introduccions) del territori estadístic espanyol. Així, en el cas de les expedicions, es consignarà el valor FOB (franc a bord) i, en el cas de les introduccions, el valor CIF (cost, assegurança i noli).

El valor estadístic s'expressarà en euros, haurà de puntualitzar-se amb dos decimals separats amb coma, sense separador de milers (exemple 1300000,00). Aquest valor no podrà ser mai zero, llevat en el cas dels moviments de béns per ser reparats o per realitzar en ells operacions de manteniment i els moviments efectuats després de la realització d'aquestes operacions.

Exemples:

 • S'envia (expedició) una mercaderia a França per import de 4.000 euros sent les condicions d'entrega CIF fins al destí final, de què 400 euros corresponen a les despeses de transport i assegurança. El recorregut de la mercaderia entre el punt de partida i el punt d'arribada és de 1200 km i la distància entre el punt de sortida a Espanya i la frontera espanyola és de 300 km. Per tant, per al càlcul del valor estadístic s'han d'imputar únicament les despeses de transport i assegurança fins a la frontera espanyola (300/1200=25%). Per tant, el valor de la mercaderia (casella 18) serà 4.000 euros i el valor estadístic (casella 19) serà 3.600+400x25%=3.700 euros.
 • Es rep (introducció) una mercaderia de França per valor de 5.000 euros sent les condicions d'entrega EXWORK factoria francesa. Per tant, la factura no inclou despeses de transport i assegurança. La despesa de transport i assegurança fins al destí a Espanya és de 400 euros, la distància entre el punt de partida i el punt d'arribada del transport és de 1200 km i la distància des del punt de partida i el punt d'entrada (frontera) a Espanya és de 900 km. Per tant, s'han d'imputar únicament les despeses de transport i assegurança fins a la frontera espanyola (900/1200=75%). Com la factura no inclou les despeses de transport i assegurança, cal sumar les despeses accessòries fins a la frontera espanyola (el 75%). El valor de la mercaderia (casella 18) serà 5.000 euros i el valor estadístic (casella 19) serà 5.000+400x75%=5.300 euros.