Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret llei 7/2021, de 27 d'abril, de transposició de directives de la Unió Europea


IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO


El Reial Decret llei 7/2021, de 27 d'abril, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de competència, prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la prestació de serveis transnacionals i defensa dels consumidors, introdueix les següents modificacions en la llei 37/1992, de 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit:

A. Comerç electrònic

L'article dècim del RD-Llei 7/2021 incorpora a la nostra ordenació interna la Directiva (UE) 2017/2455 del Consell, de 5 de desembre de 2017 i la Directiva (UE) 2019/1995 del Consell de 21 de novembre de 2019 amb què s'acaba la regulació del tractament del IVA del comerç electrònic.

La transposició de la primera part de la Directiva 2017/2455, l'entrada en vigor del qual es va produir el 1 de gener de 2019, va anar incorporada a la nostra ordenació interna per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 i va suposar, en relació amb els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió:

 • L'establiment d'un llindar comú a escala comunitària de fins a 10.000 euros anuals que permet que, mentre no es depassi l'esmentat import, els serveis deixats per microempreses establertes en un únic Estat membre estaran subjectes al IVA de l'Estat membre d'establiment del prestador.

 • L'aplicació de la normativa de facturació existent en l'Estat membre d'identificació del proveïdor que s'aculli als règims especials de finestreta única.

 • Permetre la utilització dels règims especials de finestreta única a empresaris o professionals no establerts en la Comunitat, però ja registrats a efectes del IVA en un Estat membre.

Aquestes modificacions es mantenen vigents i seran també d'aplicació en relació amb les operacions a les que s'amplia la finestreta única.

La transposició de la segona part de la Directiva 2017/2455, les normes de la qual són d'aplicació des de l'1 de juliol de 2021, introdueix importants modificacions en l'àmbit de la tributació dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que, generalment contractats per internet i altres mitjans electrònics per consumidors finals comunitaris, són enviats o deixats per empresaris o professionals des d'un altre Estat membre o un país o territori tercer.

Aquestes operacions queden subjectes al IVA en l'Estat membre d'arribada de la mercaderia o d'establiment del destinatari, aconseguint amb això:

 • Augmentar els ingressos tributaris, reduir les pèrdues de recaptació i atallar el frau del comerç transfronterer.

 • Garantir la imparcialitat de les decisions de compra dels consumidors, protegint la competència entre els proveïdors comunitaris i de fora de la UE.

 • Reduir les càrregues administratives i els costos de gestió del IVA per als operadors.

La gestió tributària del comerç electrònic en el IVA se sustenta a l'ampliació dels règims especials de finestreta única que passen a ser el procediment específic per a la gestió i recaptació del IVA meritat per aquestes operacions a nivell comunitari.Així mateix, per primera vegada, s'involucra els titulars de les interfícies digitals que faciliten el comerç electrònic, que es converteixen en col·laboradors de la mateixa recaptació, gestió i control de l'impost.

 1. Definició de dues noves categories de béns (articles 8.Tres i 8 bis LIVA).

  Per determinar clarament l'àmbit d'aplicació de la finestreta única es defineixen dues noves categories de lliuraments de béns:

  • Vendes a distància intracomunitàries de béns: lliuraments de béns expedits o transportats pel proveïdor des d'un Estat membre a un altre de diferent els destinataris del qual actuïn o tinguin la condició de consumidors finals.Els béns hauran de ser diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació i muntatge.

  • Vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers: lliuraments de béns que hagin estat expedits o transportats pel proveïdor a partir d'un país o territori tercer amb destinació a destinataris que actuïn o tinguin la condició de consumidors finals establerts en un Estat membre.Aquestes operacions són independents de la importació que realitza el destinatari dels béns importats.Els béns hauran de ser diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació i muntatge.

 2. Supressió de l'exempció en les importacions de béns d'escàs valor (article 34 LIVA).

  Se suprimeix l'exempció en les importacions de béns d'escàs valor aplicable en l'actualitat fins als 22 euros de valor global de la mercaderia, de tal manera que les importacions de béns que no s'acullin a la finestreta única hauran de liquidar el IVA a la importació.

 3. Exempció del IVA en les importacions que es declarin a través de la finestreta única (article 66.4º LIVA).

  Per afavorir l'aplicació del règim especial de finestreta única d'importació (IOSS) i evitar la doble imposició, s'estableix una exempció del IVA a les importacions de béns que en el moment de la importació s'hagin de declarar d'acord amb aquest règim especial.

  El venedor, o el mitjancer que actuï pel seu compte, haurà d'aportar a la Duana el número d'identificació individual IOSS assignat, a tot tardar en el moment de presentar la declaració duanera d'importació.

  Només resulta d'aplicació a enviaments el valor intrínsec dels quals no excedeixi de 150 euros, quedant exclosos els productes objecte d'impostos especials.

 4. Lloc de realització de lliuraments de béns (articles 68 i 73 LIVA).

  Las vendes a distància intracomunitàries de béns, tributaran en l'Estat membre on el destinatari rep la mercaderia.

  No obstant això, tributaran en el lloc d'inici del transport quan aquestes vendes siguin efectuades per empresaris establerts en un únic Estat membre i el seu import, juntament amb els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió realitzats en la Comunitat, no superin un llindar comú a escala comunitària de 10.000 euros.En aquest cas, els empresaris podran optar per la tributació en destinació.

  Els lliuraments de béns objecte d'impostos especials, quan els destinataris siguin les persones les adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguin subjectes en virtut de l'article 14 LIVA, tributaran en tot cas en destinació.

  Las vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers tributaran en l'Estat membre d'arribada de l'expedició o transport quan s'apliqui el règim especial d'importació de la finestreta única.

 5. Lloc de realització de prestacions de serveis (article 70.Uno.4º i 8è, article 73 LIVA).

  El llindar comú a escala comunitària de 10.000 euros aplicat en el cas d'empresaris establerts en un únic Estat membre per permetre tributar els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió en l'Estat membre d'establiment, passa a incloure l'import de les vendes a distància intracomunitàries efectuades.

 6. Interfícies digitals:plataformes, portals i mercats en línia (articles 8.bis, 20 bis, 75, 94.Uno.1º.c i 166 bis LIVA).

  Per assegurar l'ingrés del IVA i reduir les càrregues administratives dels proveïdors, Administracions tributàries i dels mateixos consumidors finals s'haurà d'entendre que els empresaris o professionals titulars d'una interfície digital han rebut i lliurat en nom propi els béns quan facilitin(1) les següents vendes:

  1. Vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers en enviaments el valor intrínsec dels quals no excedeixi de 150 euros.

  2. Lliuraments de béns a l'interior de la Comunitat per part d'un proveïdor no establert en la Comunitat a consumidors finals.

   Aquesta ficció determina importants implicacions tributàries:

   • Els titulars de les interfícies digitals tenen la consideració de subjectes passius de l'impost.

   • Es realitzen dos lliuraments de béns, una del proveïdor al titular de la interfície i una altra per part del titular de la interfície al consumidor final.La meritació d'ambdós lliuraments es produeix amb l'acceptació del pagament del client.

   • El transport dels béns es troba vinculat al lliurament que realitzen els titulars de la interfície al consumidor final.

   • El lliurament del bé que s'entén realitzat pel proveïdor al titular de la interfície està exempt de IVA i no limita el dret a la deducció del IVA suportat pels qui la realitzen.

   • L'empresari o professional titular de la interfície digital podrà acollir-se als règims especials de finestreta única per a la declaració-liquidació del IVA derivat d'aquestes operacions per les quals tingui la condició de subjecte passiu, fins i tot quan es tracti de lliuraments interiors a consumidors finals en el mateix Estat membre on s'emmagatzemen les mercaderies.

  Els empresaris o professionals titulars d'una interfície digital tindran les següents obligacions registrals:

  1. Quan facilitin el lliurament de béns o la prestació de serveis i no tinguin la condició de subjecte passiu:registre de les esmentades operacions el contingut de les quals s'ajustarà al disposat a l'article 54 quater.2 del Reglament (UE) núm. 282/2011 del Consell, de 15 de març de 2011 i que haurà d'estar per via electrònica, prèvia sol·licitud, a disposició dels Estats membres interessats.Aquest registre es mantindrà per un període de deu anys.

  2. Quan facilitin el lliurament de béns i tinguin la condició de subjecte passiu o quan participin en una prestació de serveis per via electrònica per a la qual es considerin que actuen en nom propi:

   • Els registres establerts a l'article 63 quater del Reglament (UE) núm. 282/2011 si l'empresari s'acull als règims especials de finestreta única.

   • Els registres establerts a l'article 164.Uno.4º LIVA si no s'acullen a la finestreta única.

 7. Règims especials de finestreta única

  (Capítol XI del Títol IX LIVA).

  S'inclouen tres nous règims especials per a la declaració i liquidació del IVA reportat pels lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades a favor de consumidors finals per empresaris i professionals, generalment no establerts en l'Estat membre on queden subjectes les operacions, que substitueixen i amplien els règims especials vigents en l'actualitat per als serveis deixats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió:

  1. Règim exterior de la Unió (OSS).Aplicable als serveis prestats per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat a consumidors finals.

  2. Règim de la Unió (OSS).Aplicable a les següents operacions:

   • els serveis prestats per empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum a consumidors finals.

   • vendes a distància intracomunitàries de béns.

   • lliuraments interiors de béns imputats als titulars d'interfícies digitals que facilitin el lliurament d'aquests béns per part d'un proveïdor no establert en la Comunitat al consumidor final.

  3. Règim d'importació (IOSS).Aplicable a les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers al que podran acollir-se, directament o a través d'un mitjancer establert en la Comunitat, en determinades condicions, els empresaris o professionals que realitzin vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers en enviaments el valor intrínsec del qual no excedeixi de 150 euros, a excepció dels productes objecte d'impostos especials.

  Aquests règims presenten les següents característiques:

  • Permetran, mitjançant una única declaració-liquidació presentada per via electrònica davant de l'Administració tributària de l'Estat membre pel qual hagi optat o sigui d'aplicació (Estat membre d'identificació), que l'empresari o professional pugui ingressar el IVA reportat per totes les seves operacions efectuades en la Comunitat (Estats membres de consum) per cada trimestre o mes natural a les que s'aplica, en cada cas, el règim especial.

  • Quan Espanya sigui l'Estat membre d'identificació, l'empresari o professional quedarà obligat a declarar davant de l'Administració tributària espanyola l'inici, la modificació o el cessament de les seves operacions i serà identificat mitjançant un número d'identificació individual assignat per la mateixa.

  • Els empresaris i professionals hauran de mantenir durant deu anys un registro de les operacions incloses en els mateixos que estarà a disposició tant de l'Estat membre d'identificació com del de consum.També quedaran obligats a expedir i lliurar factures respecte de les operacions declarades conforme als règims especials.

  • No podran deduir el IVA suportat per a la realització de les seves operacions en les referides declaracions-liquidacions.Tractant-se d'empresaris i professionals no establerts al territori d'aplicació de l'impost, que no presentin autoliquidacions davant de l'Administració tributària espanyola per altres operacions, podran sol·licitar la devolució d'aquestes quotes pel procediment previst als articles 119 i 119 bis LIVA, sense exigir el requisit de reciprocitat de tracte en el cas d'empresaris o professionals no establerts en la Comunitat.

 8. Modalitat especial per a la declaració i el pagament del IVA sobre les importacions (article 167 bis LIVA).

  Quan l'empresari o professional no hagi optat per acollir-se al règim especial aplicable a les vendes a distància de béns importats podrà aplicar aquesta modalitat especial de declaració complint els següents requisits:

  • Que el valor intrínsec de l'enviament no superi els 150 euros

  • Que es tracti de béns que no siguin objecte d'impostos especials

  • Que la destinació final de l'expedició o transport sigui el territori d'aplicació de l'impost.

  En aquests casos, el destinatari dels béns importats serà responsable del pagament del IVA, però la persona que presenti els béns per al seu despatx davant de la Duana recaptarà l'impost del destinatari i efectuarà el pagament del IVA recaptat a través d'una modalitat especial de declaració corresponent a les importacions realitzades durant el mes natural.

  Aquestes importacions quedaran gravades al tipus general.

B. Tipus impositiu del 0% en el lliurament, importació i adquisició intracomunitària de material sanitari

La disposició addicional primera del RD-Llei 7/2021, amb efectes des de l'1 de maig de 2021:

 • Manté fins al 31 de desembre de 2021 l'aplicació del tipus impositiu del zero per cent als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per combatre la COVID-19, els destinataris de les quals siguin entitats públiques, centres hospitalaris i entitats privades, de caràcter social.

 • Actualitza la relació de béns als que és d'aplicació aquesta mesura en el seu anexo

Es recorda que aquestes operacions es documentaran en factura com operacions exemptes.


(1) D'acord amb l'article 5 ter del Reglament d'Execució (UE) núm. 282/2011, s'entendrà per «facilitar» la utilització d'una interfície electrònica a fi que un client i un proveïdor que posi béns a la venda a través de la interfície electrònica puguin entaular un contacte que doni lloc a un lliurament de béns a través d'aquesta interfície electrònica a l'esmentat client.(Tornar)

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda