Principals novetats tributàries introduïdes pel RD-Llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de l'illa de La Palma


IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES


Exempció dels ajuts per danys personals

L'article 25 del Reial Decret llei 20/2021, en el seu apartat 7, concedeix l'exempció de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques als ajuts excepcionals per danys personals als afectats per les erupcions volcàniques a l'illa de La Palma a què es refereix l'article 4.

Reducció dels índexs de rendiment net per a les activitats econòmiques en estimació objectiva

L'article 26 del Reial Decret Llei 20/2021 preveu que la persona titular del Ministeri d'hisenda i Funció Pública, en vista dels informes del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, pugui autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net als que es refereix l'Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, per la que es desenvolupen, per a l'any 2021, el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, per a les explotacions i activitats agràries en les quals s'hagin produït danys com a conseqüència directa dels sinistres derivats de les erupcions volcàniques a l'illa de La Palma.


IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


Reducció en les quotes

L'article 25 del Reial Decret llei 20/2021, en el seu apartat 2, en concedeix una reducció en l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'exercici 2021 a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, maritimopesquers, turístics i professionals els locals de negoci o béns afectes dels quals a aquesta activitat hagin estat danyats com a conseqüència directa dels sinistres provocats per les erupcions volcàniques a l'illa de La Palma, sempre que haguessin hagut de ser objecte de reallotjament o s'hagin produït danys que obliguin al tancament temporal de l'activitat.

Aquesta reducció serà proporcional al temps transcorregut des del dia en què s'hagi produït el cessament de l'activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat.

En el supòsit de cessament a l'exercici de l'activitat causat per la gravetat dels danys assortirà efectes des del dia 31 de desembre de 2020.

Devolució de les quantitats ingressades

L'article 25 del Reial Decret llei 20/2021, en el seu apartat 4, estableix que els contribuents que, tenint dret als beneficis esmentats en l'apartat anterior, haguessin satisfet els rebuts corresponents a l'esmentat exercici fiscal, podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.


LLEI 49/2002, DE 23 DE DESEMBRE, DE RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE FINS LUCRATIUS I DELS INCENTIUS FISCALS AL MECENZGO


Activitat prioritària de mecenatge

L'article 28 del Reial Decret Llei preveu que, d'acord amb l'establert a l'article 22 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, durant l'exercici de 2021, tindrà la consideració d'activitat prioritària de mecenatge, la recuperació del Patrimoni Cultural de l'illa de La Palma.

  •  Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre,

    por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

     (BOE, 06-octubre-2021)
  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda