Informe del conflicte núm. 2.Impostos sobre societats.No deducibilidad de pèrdues derivades d'ampliació de capital d'una filial

A efectes del disposada a l'article 206.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i d'acord amb l'establert a l'article 194.6 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, es procedeix a publicar còpia de l'informe de la Comissió Consultiva sobre conflicte en l'aplicació de la norma relatiu al contribuent “Societat Limitada Espanyola".  

L'informe declara que es presenten les circumstàncies establertes a l'article 15.1 de la Llei General Tributària en relació amb les pèrdues aflorades com a conseqüència de determinades operacions d'ampliació de capital, reducció de capital i nova ampliació de capital successives en una filial.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda