Procediment excepcional per a l'obtenció de NIF per entitats de forma no presencial durant l'estat d'alarma

PROCEDIMENT EXCEPCIONAL PER A L'OBTENCIÓ DE NIF PER ENTITATS DE FORMA NO PRESENCIAL DURANT LA VIGÈNCIA DEL REIAL DECRET 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Per facilitar la gestió de l'obtenció d'un NIF provisional durant el temps que es mantingui l'estat d'alarma, s'ha desenvolupat un sistema que permet prestar el servei a la ciutadania, sense necessitat que hagin d'efectuar la gestió presencialment ni vegin minvades les garanties exigides per la norma.

La presentació de la sol·licitud d'assignació de NIF provisional a entitats sense exigir la seva personació en oficina, s'admetrà en el Registre Electrònic de l'Agència Tributària, en el tramiti creat a l'efecte a la seva Seu electrònica.

Prement en aquest enllaç “Presentació", accedeix a la pantalla que es reprodueix a continuació, en la que caldrà seleccionar l'opció “Sol·licitud d'assignació de NIF a entitat”.

Una vegada que hagi accedit a l'esmentat tràmit i amb la finalitat d'assegurar una adequada identificació del tràmit, haurà d'emplenar el camp “Assumpte” amb el literal següent:“Sol·licitud d'assignació de NIF provisional”, segons es mostra a continuació:

Dades del tràmit

TràmitSol·licitud d’assignació de NIF a entitat

Procediment:G322 - Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada.(Mod.036 y 037).

El presentador de la sol·licitud s'ha d'identificar utilitzant el seu certificat electrònic reconegut.Haurà de disposar a tal efecte d'un NIF donat d'alta al Cens d'Obligats Tributaris.La presentació es pot dur a terme pels següents conceptes:

  • En nom propi, en qualitat d'“interessat".La presentació la pot fer el representant o qualsevol altra persona (no es valida).
  • En “representació de tercers”, en qualitat de “representant”. Com NIF de l'interessat el NIF del representant/col·laborador social (no es valida) que realitzi la presentació.

En l'apartat de la mateixa pantalla “Documentació que s'annexa” el presentador haurà d'incorporar com a documentació en el camp “Tipus de Document” -on elegirà la veu “200 Otros documents”- , la predeclaració del Model 036 (Esborrany del M036) i la documentació complementària que correspongui (Acord de voluntats, escriptura pública de constitució de l'entitat o document que acrediti l'existència de l'entitat, identificació de la representació legal i la seva acreditació), segons es pot veure a continuació.

Documentació que s'annexa

Com a descripció del document s'utilitzarà el nom de fitxer annexat.

A tal efecte a la mateixa pantalla existeix l'opció Afegir fitxers.

Una vegada efectuat aquest tràmit, es genera un expedient electrònic de Registre associat al presentador en el primer cas, o a l'interessat en el segon, en funció del concepte amb què s'hagi efectuat la presentació.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda