Informe de resultats país per país per a multinacionals amb matriu espanyola

Es presenten algunes dades estadístiques de multinacionals de matriu espanyola obtingudes de l’explotació del nou model 231 de declaració d’informació país per país.