Col·laboració social en la sol·licitud de certificats tributaris

En virtut del que disposa la Resolució de 12 de gener de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 29 de maig de 2006, per la qual s'estableixen els supòsits i condicions en què podrà fer-se efectiva la col·laboració social en l'aplicació dels tributs per a la sol·licitud de certificats tributaris, ja poden sol·licitar-se en l'àmbit de la col·laboració social tots els tipus de certificats tributaris que poden tramitar-se a través de la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Els certificats es podran obtenir en qualsevol cas en la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (www.agenciatributaria.gob.es) pel contribuent, i pel col·laborador social si figura inscrit el poder de representació a aquest efecte en el Registre d'apoderaments de l'Agència Tributària.

En altre cas, els certificats tributaris es remetran a l'Adreça Electrònica Habilitada del contribuent si estigués adherit al sistema de notificació en direcció electrònica regulat en l'Ordre PRE/878/2010, de 5 d'abril, per la qual s'estableix el règim del sistema d'adreça electrònica habilitada previst en l'article 38.2 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, o al domicili consignat a l'efecte de notificacions en els models de declaració 030/036/037, o al domicili fiscal.