Deducció per Maternitat de l'IRPF

S'aprova el model 140, de sol·licitud de l'abonament anticipat de la deducció per maternitat de l'impost sobre la Renda i es regula la comunicació de variacions que afectin el dret al seu abonament anticipat.

  • Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero,

    por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regula la comunicación de variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado.

     (BOE, 29-febrero-2020) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana