20-02-2019 Validació mitjançant codi NRC d'avals atorgats per entitats de crèdit i societats de garantia recíproca presentats davant de l'Administració tributària

Es modifica la Resolució de 28 de febrer de 2006, per la que s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la validació mitjançant un codi NRC dels avals atorgats per les entitats de crèdit i per les societats de garantia recíproca i presentats pels interessats davant de l'Administració tributària.

  • Resolución de 11 de febrero de 2019,

    de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la validación mediante un código NRC de los avales otorgados por las entidades de crédito y por las sociedades de garantía recíproca y presentados por los interesados ante la Administración Tributaria.

     (BOE, 20-febrero-2019) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana