21-03-2018 Impostos Especials de Fabricació i Impost sobre Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs

Es modifica l'Ordre EHA/3482/2007, de 20 de novembre, per la qual s'aproven determinats models, es refonen i actualitzen diverses normes de gestió en relació amb els Impostos Especials de Fabricació i amb l'Impost sobre Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs.

  • Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo,

    por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

     (BOE, 21-marzo-2018) Butlletí Oficial de l'Estat en una finestra nova