Gener

 • 02-02-18Estadística dels declarants del IRPF (Metodologia en anglès)

  Es publica la metodologia en anglès de l'"Estadística dels declarants del IRPF" en anglès.

 • 30-01-18Organització Mundial de Duanes - Conferència Global sobre i-commerce

  La primera conferència Global sobre comerç electrònic, organitzada conjuntament per l'Organització Mundial de Duanes i l'Administració General de la República Popular de la Xina se celebrarà a Pequín els dies 9 i 10 de febrer

 • 23-01-18Col·laboració social a la sol·licitud de certificats tributaris

  Amb la publicació de la Resolució de 12 de gener de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 29 de maig de 2006, per la qual s'estableixen els supòsits i condicions en què podrà fer-se efectiva la col·laboració social en l'aplicació dels tributs, per a la sol·licitud de certificats tributaris, es àmplia l'àmbit objectiu de la col·laboració social a la sol·licitud de tots les modalitats de certificats tributaris que poden sol·licitar-se a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, i que fins ara, estava limitat a la sol·licitud de tres certificats tributaris:certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries, certificat de contractistes i sotscontractistes i certificat de residència fiscal.

  Aquesta ampliació s'inicia amb els certificats d'Activitats Econòmiques i d'Exoneració de retenció als llogaters d'immobles, així com els que poden sol·licitar-se a través de la nova aplicació de certificats tributaris genèrics.

  Progressivament s'aniran adaptant les sol·licituds de la resta de certificats.

 • 23-01-18Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2018

  S'ha publicat la Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2018.

 • 23-01-18 Nota Informativa sobre les transferències de drets i obligacions en els règims especials

  Publicada Nota Informativa de la Subdirecció General de Gestió Duanera sobre les transferències de drets i obligacions en els règims especials

 • 19-01-18Estadístiques de Comerç Exterior.Dades estadístiques.Últimes estadístiques publicades

  Últimes estadístiques publicades de Comerç Exterior, corresponents al mes de novembre de 2017.

 • 16-01-18Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret 1075/2017 en relació amb els Impostos Especials

  Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret 1075/2017, de 29 de desembre (BOE dia 30), en relació amb els Impostos Especials

 • 02-01-18Més mesures tributàries

  Entre altres mesures, es prorroguen per al període impositiu 2018 els límits quantitatius que delimiten l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l'àmbit d'aplicació del mètode, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos.També es prorroguen els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca

 • 02-01-18IRPF, Impost sobre Societats i Impost sobre Successions i Donacions

  Es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, el Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol, i el Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions, aprovat pel Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre.

 • 02-01-18Informació tributària

  Es realitzen actualitzacions relatives al subministrament d'informació derivat de determinades obligacions informatives.Més concretament, es modifiquen els models 181, 187, 188, 193, 198 i 289

 • 02-01-18Reglament General de Recaptació, règim sancionador, revisió en la via administrativa

  El 30 de desembre s'han publicat en el BOE el Reial Decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, el Reial Decret 1072/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general del règim sancionador tributari, aprovat pel Reial Decret 2063/2004, de 15 d'octubre i el Reial Decret 1073/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en la via administrativa, aprovat pel Reial Decret 520/2005, de 13 de maig.

 • 02-01-18Activitats empresarials i professionals.Declaració censal

  Es modifiquen l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la que s'aproven els models 036 de declaració censal d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals, i retenidors i 037 declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors, l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 303 impost sobre el valor afegit, autoliquidació.

 • 02-01-18Procediments tributaris

  Es modifica el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reial Decret 1676/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent.

 • 02-01-18Mesures tributàries

  Es modifiquen el Reglament del IVA, el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, el Reglament dels Impostos Especials, el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, el Reial Decret 3485/2000, de 29 de desembre, sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d'organismes internacionals i de modificació del Reglament General de Vehicles, i el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.Les modificacions incideixen amb caràcter general en l'àmbit procedimental i gestor.

Imatge Carregant
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda