20-04-2017 Procediments tributaris.Tramitació telemàtica.

Assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant de les entitats col·laboradores en ocasió del pagament telemàtic de les taxes que constitueixen recursos de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics, mitjançant el sistema Cl@ve PIN i signatura electrònica d'empleat públic.