20-04-2017 Procediments tributaris.Tramitació telemàtica.

Assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant de les entitats col·laboradores en ocasió del pagament telemàtic de les taxes que constitueixen recursos de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics, mitjançant el sistema Cl@ve PIN i signatura electrònica d'empleat públic.

  • Resolución de 4 de abril de 2017,

    de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del pago telemático de las tasas que constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (Sistema Cl@ve Pin) y firma electrónica de funcionario o empleado público.

     (BOE, 20-abril-2017) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana