28-10-2016 Subhastes electròniques

S'estableixen el procediment i les condicions per participar en procediments d'alienació de béns a través del portal de subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.