27-10-2016 Model 289.Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua

S'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i es modifiquen certes normes tributàries.

  • Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre,

    por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias.

     (BOE, 27-octubre-2016) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana