11-10-2016 Model 190 resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF, model 390 declaració-resum anual de l'IVA i model 117

Es modifiquen l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la que s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, l'Ordre EHA/3222/2009, de 5 de novembre, per la qual s'aprova el model 390 de declaració-resum anual de l'IVA i l'Ordre EHA/3435/2007, de 23 de novembre.

  • Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre,

    >por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta; y se modifican asimismo otras normas tributarias.

     (BOE, 11-octubre-2016) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana