03-10-2016 Mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic

Es modifica el règim legal dels pagaments fraccionats en l'Impost sobre Societats.