09-03-2016 Model 282.Declaració informativa anual d'ajuts rebuts en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries i altres ajuts d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la UE

S'aprova el model 282, Declaració informativa anual d'ajuts rebuts en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries i altres ajuts d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.

  • Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo,

    por la que se aprueba el modelo 282, "Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

     (BOE, 09-marzo-2016) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana