12-05-2015 Modificació de l'Ordre que regula les taxes judicials:models 695 i 696

Amb data 11 de maig s'ha publicat en el BOE l'Ordre HAP/861/2015, de 7 de maig, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2662/2012, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 696 d'autoliquidació, i el model 695 de sol·licitud de devolució, de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós-administratiu i social i es determinen lloc, forma, terminis i procediments de presentació.
  • Orden HAP/861/2015, de 7 de mayo,por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan lugar, forma, plazos y procedimientos de presentación. (BOE, 12-mayo-2015) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana