Aduanas.Publicació de les especificacions del servei web de Comunicació d'informació de contenidors en terminals portuàries segons Ordre HAP/2485/2014, de 29 de desembre (BOE 31-12-2014)

S'han publicat en el Portal de Duanes i I.les especificacions del servei web de comunicació d'informació de contenidors en terminals portuàries d'acord amb l'Ordre HAP/2485/2014, de 29 de desembre (BOE 31-12-2014).

En aquesta ordre s'estableix l'obligació per als titulars de les terminals marítimes de mercaderies de comunicar de manera immediata a la duana les dades d'identificació dels contenidors que entrin per via terrestre, la data i l'hora d'entrada i, si s'escau, la identificació del mitjà de transport que el condueix i del transportista.En les mateixes condicions s'han de comunicar les sortides d'aquests contenidors de les terminals esmentades per via terrestre o marítima.Aquesta comunicació s'ha de fer per via electrònica segons les especificacions del servei web que s'ha publicat al Portal de Duanes de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Aquesta obligació de comunicar les dades dels contenidors per part de les terminals entra en vigor el proper 1 de juny.