26-02-2015 Relació de valors negociats en mercats organitzats, amb el seu valor de negociació mitjà corresponent al quart trimestre de 2014

S'aprova la relació de valors negociats en mercats organitzats, amb el seu valor de negociació mitjà corresponent al quart trimestre del 2014, a l'efecte de la declaració de l'impost sobre el patrimoni de l'any 2014 i de la declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes.
  • Orden HAP/303/2015, de 19 de febrero,por la que se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2014, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2014 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas. (BOE, 26-febrero-2015) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana