Abril

 • 28-04-15Estadístiques de matriculacions (març 2015)

  Avenç Mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes de març de 2015.

 • 28-04-15Informe de Recaptació Tributària (març 2015)

  Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de març de 2015

 • 24-04-15Reducció de l'índex de rendiment net d'activitats agrícoles i ramaderes per al període impositiu 2014

  Es redueixen per al període impositiu 2014 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

 • 20-04-15Estadísticas de Comercio Exterior.Datos estadísticos.Últimas estadísticas publicadas

  Últimes estadístiques publicades de Comerç Exterior, corresponents al mes de febrer 2015

 • 17-04-15Servicio de cartera de valores 2014 y programa PADRE en lenguas cooficiales

  Està disponible el servei de Cartera de Valors el 2014, que permet obtenir un resum informatiu de les operacions efectuades en 2014 de relatives a accions amb cotització en mercats secundaris oficials de valors espanyols (Borses de Valors) o en els definits en la Directiva 2004/39/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004.També s'ha publicat la versió 1.10 dels programes d'ajuda PARE i patrimoni 2014, que inclouen les llengües cooficials.

 • 13-04-15Convenio para evitar la doble imposición entre España y Nigeria

  S'ha publicat en el BOE de 13 d'abril el Conveni entre el Regne d'Espanya i la República Federal de Nigèria per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, fet a Abuja el 23 de juny de 2009.

 • 10-04-15Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.Entidades en régimen de atribución de rentas

  En relació amb la reducció del rendiment net d'activitats econòmiques per manteniment o creació d'ocupació en entitats en règim d'atribució de rendes, la Resolució del Tribunal Económico-Administrativo Central de 5 de febrer de 2015 (R.G.3654/2013), dictada en resolució de recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri, ha assenyalat el següent:

  En els casos de contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que exerceixin activitats econòmiques a través d'una de les entitats que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, els requisits i límits per a l'aplicació de la reducció prevista en la Disposició Addicional vint-i-setena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, han de complir-se o quantificar en seu de l'entitat, i no amb relació a cada partícip o cotitular de la mateixa en proporció amb la seva respectiva participació.

  Per tant, els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques hauran de tenir en compte el criteri fixat pel Tribunal Económico-Administrativo Central i consignar-ne, si procedeix, l'esmentada reducció en la seva autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent al període impositiu 2014, sense que procedeixi la inclusió de la mateixa en el model 184 de declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d'atribució de rendes corresponent a l'esmentat any 2014

 • 07-04-15Aduanas.Garantía de despacho en IVA diferido a la importación

  Tras un primer periodo de implantación de este nuevo procedimiento de pago del IVA a la importación, se introduce una novedad en cuanto a la declaración aduanera en el sentido de que, desde el día de hoy, ya no será obligatoria, con carácter general, la inclusión de una garantía que avale la cuota por dicho impuesto.

Imatge Carregant