Adjudicació directa dels béns no adjudicats en la subhasta núm. 1/2014 de la Dependència Regional de Duanes i II.EUA de la Delegació Especial a Andalusia, Ceuta i Melilla de l'AEAT

Celebrada la Subhasta núm. 1/2014 d'aquesta Dependència el dia 28 d'abril de 2014 a la sala d'actes de la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, situada a l'avinguda d'Andalusia, número 2, planta 3a  de Màlaga i havent quedat sense adjudicar a les seves dues licitacions els béns relacionats en el annex I, pel que no hi ha preu mínim d'adjudicació, s'anuncia que conforme al disposat als articles 104.7 Y 107 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, queda obert el tràmit d'adjudicació directa, per un termini màxim de sis mesos, a comptar des del dia de celebració de la subhasta.Aquests béns es troben dipositats i disponibles per ser examinats durant els dies 19 a 23 de maig de 2014, en horari de 9.00 a 14.00 hores, en els locals relacionats en el annex II.

 

El termini de presentació d'ofertes serà fins al dia 26 de maig de 2014.Les ofertes s'hauran de presentar en sobre tancat en el registre general de la Dependència de Duanes i Impostos Especials de Màlaga, situada a l'avinguda de Manuel Agustín Heredia, número 1, d'aquesta ciutat.

 

L'interessat haurà d'indicar nom i cognoms o raó social o denominació completa, nombre d'identificació fiscal i domicili, i acompanyar resguard del dipòsit constituït mitjançant ingrés a favor del Tresor Públic del 20 per 100 de la valoració dels béns en primera licitació respecte dels quals desitgi licitar en el compte bancari núm. ÉS 50 0182 5918 44 020 0999022.

 

Conclòs el tràmit d'adjudicació directa, la Taula procedirà per retornar els dipòsits que s'haguessin constituït, tret dels pertanyents als adjudicataris, que s'aplicaran al pagament del preu d'adjudicació.

 

Els adjudicataris hauran d'ingressar a favor del Tresor Públic en el compte bancari a dalt indicat dins dels quinze dies següents la comunicació de l'acta d'adjudicació formalitzada per la Mesa de Subhasta la diferència entre el dipòsit constituït i el preu d'adjudicació.Los adjudicatarios que no procedan de este modo perderán el importe de su depósito, quedando obligados a resarcir a la Administración de los perjuicios que origine dicha falta de pago.

 

Transcorregut el termini de presentació d'ofertes, en el termini màxim de cinc dies hàbils, es reunirà la Mesa de Subhasta per procedir a la verificació de les ofertes que s'haguessin presentat, podent considerar, en el seu cas, que les esmentades ofertes no s'ajusten, en aquell moment, a les millors condicions econòmiques i decidir estendre el termini de presentació d'ofertes, respectando el límit total de sis mesos, computats des de la data de la celebració de la subhasta.

 

 

A Màlaga, a 28 d'abril de 2014.

El President de Taula,

 

 

Signat:Carlos García Inocencio