16-05-2014 Sistemes d'identificació i autenticació per mitjans electrònics amb l'Agència Tributària

Se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación y autenticación por medios electrónicos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.