Juliol

 • 15-07-14Nova validació sobre gasos fluorats.

  L'article 2 del Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle, exigeix que l'importador de  productes objecte de l'esmentat impost estigui inscrit en el corresponent registre territorial i que per tant, tingui assignat un «Codi d'Activitat dels Gasos Fluorats» (CAF).

  A efectes de donar compliment al disposat a l'article QUINZE 3 de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per al que s'estableixen determinades mesurades en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres, l'article 6 de l'Ordre HAP/685/2014, de 29 d'abril, per la qual s'aprova el model 587 “Imposat sobre gasos fluorats d'efecte d'hivernacle.Autoliquidació” i s'estableix la forma i procediment per a la seva presentació, aprova el repertori de claus d'activitat per configurar el Codi d'Activitat de Gasos Fluorats (CAF).Aquests es recullen a l'annex III de la referida Ordre, sent “GF” els caràcters que identifiquen l'activitat de l'importador.

  En virtut de l'anteriorment exposat, en les declaracions de despatx a lliure pràctica s'haurà de consignar a la casella 44 el CAF de l'importador mitjançant el codi de document 5014.

  A partir del pròxim 22 de juliol es posarà en producció l'esmentada validació.

 • 15-07-14Estadística per partides del IVA 2013

  "Estadística per partides del IVA" corresponent a l'exercici fiscal 2013.

 • 08-07-14Certificats Tributaris IRPF 2013

  Aquesta disponible la possibilitat de sol·licitar els certificats tributaris de IRPF corresponents a l'exercici 2013, ja sigui de forma electrònica a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, telefònica a través del número 901 12 12 24 o de forma presencial en oficines de l'Agència Tributària.

 • 07-07-14DUA d'Importació.Nova validació a la casella 44 per al document C620

  Per tal de millorar la qualitat de les dades declarades a la casella 44 de les declaracions d'importació, amb data 14 de juliol de 2014 s'introduirà una validació en aquestes declaracions de les referències indicades per al tipus de document C620 (Document T2LF).Si la referència declarada és un MRN espanyol, aquest ha de tenir un format correcte.

 • 07-07-14Mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència

  Entre d'altres, inclou modificacions en relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 • 04-07-14DUAS d'exportació de productes objecte dels Impostos Especials

  A partir del pròxim 15 de juliol, es rebutjaran els DUAS d'exportació de productes objecte dels Impostos Especials en els quals no s'hagi consignat, a la casella 40, l'ARC corresponent a l'operació.

  Referent a això es recorda que en el cas d'exportació per duana d'un altre Estat Membre i per tant, de circulació intracomunitària (codi 126) l'ARC ha de ser el de l'EMCS europeu.En el supòsit de sortida per duana espanyola i, per tant circulació en règim suspensiu dins d'Espanya (codis 122 i 123), l'ARC serà el de l'EMCS nacional.

 • 02-07-14Conveni entre el Regne d'Espanya i la República Dominicana per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal

  Conveni entre el Regne d'Espanya i la República Dominicana per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda, i el seu Protocol, fets a Madrid el 16 de novembre de 2011 que entraran en vigor el 25 de juliol de 2014.

 • 01-07-14Aplicació del conveni TIR a Rússia a partir de l'1 de juliol de 2014

   El passat 30 de novembre de 2013, el Servei Federal de Duanes de Rússia (FCS) va anunciar una pròrroga de l'acord amb l'entitat garant russa -ASMAP- fins al dia 1 de juliol de 2014, data a partir de la qual deixaria d'aplicar-se en Conveni TIR a Rússia.Ahir, dia 30 de juny, el Servei de Duanes de la Federació russa va notificar oficialment a l'entitat garant ASMAP l'extensió del seu contracte fins al proper 30 de novembre de 2014.

  D'acord amb l'anterior, el règim TIR a Rússia continua sent d'aplicació.No obstant això, convé tenir en compte que el retard en la comunicació de l'extensió del règim TIR per part de FCS pot ocasionar inconvenients als operadors que realitzin aquest tipus de trànsit almenys en els primers dies d'aquest mes de juliol.

 • 01-07-14Estadístiques Declarants IRPF 2012

  Es publica l''Estadística dels declarants de IRPF' corresponent a l'exercici fiscal 2012.

Imatge Carregant
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda