Juliol

 • 15-07-14Nova validació sobre gasos fluorats.

  L'article 2 del Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle, exigeix que l'importador de productes objecte d'aquest impost estigui  inscrit en el registre territorial corresponent i que, per consegüent, tingui assignat un «Codi d'activitat dels gasos fluorats» (CAF).

  A l'efecte d'acomplir el que disposa l'article QUINZE 3 de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres, l'article 6 de l'Ordre HAP/685/2014, de 29 d'abril, per la qual s'aprova el model 587 Impost sobre gasos fluorats d'efecte d'hivernacle.Autoliquidació i s'estableix la forma i procediment per a la seva presentació, aprova el repertori de claus d'activitat per configurar el Codi d'activitat de gasos fluorats (CAF).Aquests es recullen en l'annex III de l'Ordre esmentada, sent “GF” els caràcters que identifiquen l'activitat de l'importador.

  En virtut de l'anteriorment exposat, en les declaracions de despatx de lliure pràctica s'ha de consignar en la casella 44 el CAF de l'importador mitjançant el codi de document 5014.

  A partir del 22 de juliol es posarà en producció aquesta validació.

 • 15-07-14Estadística per partides de l'IVA 2013

  "Estadística per partides de l'IVA" corresponent a l'exercici fiscal 2013.

 • 08-07-14Certificats tributaris IRPF 2013

  Esta disponible la posibilidad de solicitar los certificados tributarios de IRPF correspondientes al ejercicio 2013, ya sea de forma electrónica a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, telefónica a través del número 901 12 12 24 o de forma presencial en oficinas de la Agencia Tributaria.

 • 07-07-14DUA d'importació. Nova validació en la casella 44 per al document C620

  Con objeto de mejorar la calidad de los datos declarados en la casilla 44 de las declaraciones de importación, con fecha de 14 de julio de 2014 se va a introducir una validación en estas declaraciones de las referencias indicadas para el tipo de documento C620 (Documento T2LF). Si la referencia declarada es un MRN español, este debe tener un formato correcto.

 • 07-07-14Mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència

  Entre otras, incluye modificaciones en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 • 04-07-14DUA d'exportació de productes objecte dels impostos especials

  A partir del pròxim 15 de juliol, es rebutjaran els DUAS d'exportació de productes objecte dels Impostos Especials en els quals no s'hagi consignat, a la casella 40, l'ARC corresponent a l'operació.

  En aquest sentit es recorda que en el cas d'exportació per duana d'un altre Estat membre i per consegüent, de circulació intracomunitària (codi 126) l'ARC ha de ser el de l'EMCS europeu.En el supòsit de sortida per duana espanyola i per consegüent, circulació en règim suspensiu dins d'Espanya (codis 122 i 123), l'ARC serà el de l'EMCS nacional.

 • 02-07-14Conveni entre el Regne d'Espanya i la República Dominicana per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal

  Conveni entre el Regne d'Espanya i la República Dominicana per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda, i el seu protocol, fets a Madrid el 16 de novembre de 2011, que entraran en vigor el 25 de juliol de 2014.

 • 01-07-14Aplicació del conveni TIR a Rússia a partir de l'1 de juliol de 2014

   El pasado 30 de noviembre de 2013, el Servicio Federal de Aduanas de Rusia (FCS) anunció una prórroga del acuerdo con la entidad garante rusa -ASMAP- hasta el día 1 de julio de 2014, fecha a partir de la cual dejaría de aplicarse en Convenio TIR en Rusia. Ayer, día 30 de junio, el Servicio de Aduanas de la Federación rusa notificó oficialmente a la entidad garante ASMAP la extensión de su contrato hasta el próximo 30 de noviembre de 2014.

  De acuerdo con lo anterior, el régimen TIR en Rusia continúa siendo de aplicación. No obstant això, convé tenir en compte que el retard en la comunicació de l'extensió del règim TIR per part de FCS pot ocasionar inconvenients als operadors que facin aquest tipus de trànsit almenys durant els primers dies d'aquest mes de juliol.

 • 01-07-14Estadístiques Declarants IRPF 2012

  Es publica l''Estadística dels declarants de l'IRPF' corresponent a l'exercici fiscal 2012.

Imatge Carregant