Març

 • 21-03-13Estadístiques de Comerç Exterior, gener 2013.Principales resultados.

  S'ha afegit un nou apartat al portal de Duanes i Impostos Especials en Estadístiques de Comerç Exterior.

 • 19-03-13Nova Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional

  Mitjançant la Resolució de 13 de març de 2013, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, s'ha creat la nova Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional. Es tracta d'una unitat especialitzada que tindrà competència en tot el territori nacional per a la direcció, la gestió, la planificació, l'impuls i la coordinació operativa en la matèria. Els canvis introduïts per la Resolució, que modifica la Resolució de 24 de març de 1992, sobre organització i atribució de funcions a la inspecció dels tributs en l'àmbit de la competència del Departament d'Inspecció Financera i Tributària, entraran en vigor el proper 1 d'abril.

 • 15-03-13Nova versió de la consulta de l'aranzel en seu electrònica

  S'ha introduït una nova versió de la consulta de l'aranzel a la seu electrònica.En esta nueva versión, se da una información más completa de los derechos incluyendo informaciones como exclusiones, códigos de acción o componentes de condición.

 • 13-03-13Estadística de mobilitat del mercat de treball a les fonts tributàries

  Es publica una nova estadística de "Mobilitat del Mercat de Treball en les fonts tributàries" que presenta per biennis des del 2004_2005 al 2010_2011 les variacions produïdes en la població assalariada entre dos exercicis consecutius.  S'analitzen altes i baixes d'assalariats i permanència amb una anàlisi dels fluxos de treballadors des d'una perspectiva sectorial i geogràfica.

 • 11-03-13Informe de recaptació tributària (gener 2013)

  Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de gener de 2013

 • 07-03-13Registro de Representantes Aduaneros

  Con fecha 1 de marzo de 2013 se ha publicado la Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y se regula el Registro de Representantes Aduaneros.
  Por tal motivo, se ha puesto en marcha, en Sede Electrónica de esta Agencia, el procedimiento para que las personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero, puedan realizar la solicitud correspondiente en los términos previstos en las disposiciones citadas.

 • 07-03-13Departament de Duanes.Nota informativa 06/2013

  Nota informativa NI GA 06/2013, de 6 de març, relativa a la millora de l'intercanvi d'informació entre duanes i els diferents organismes que participen en els controls en frontera:nuevo SERVICIO WEB con la DG SANCO de la Comisión Europea.

 • 06-03-13Departament de Duanes.Nota Informativa 05/2013

  Nota informativa NI GA 05/2013, de 6 de març, sobre les condicions per informar els operadors econòmics i les administracions dels estats membres dels casos en què hi hagi dubtes fonamentats sobre l'origen de les mercaderies dins el context dels règims aranzelaris preferencials

 • 06-03-13Informe de recaptació tributària (desembre 2012)

  Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de desembre de 2012

 • 04-03-13Llindars relatius a les estadístiques d'intercanvis de béns entre Estats membres de la Unió Europea per a 2013

  Ordre HAP/338/2013, de 26 de febrer, per la qual es fixen llindars relatius a les estadístiques d'intercanvis de béns entre Estats membres de la Unió Europea per a l'any 2013.

Imatge Carregant