29.07.2013 Mesures tributàries de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació

 Las modificaciones fiscales afectan al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades