03.07.2013 Impostos Especials de fabricació:document administratiu electrònic intern i model 525 "Document d'acompanyament d'emergència intern"

S'aproven les normes d'emplenament del document administratiu electrònic intern i el model 525 "Document d'acompanyament d'emergència intern", relatius a l'empara de la circulació de productes objecte dels impostos especials de fabricació.
  • Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio,por la que se aprueban las normas de cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y el modelo 525 "Documento de acompañamiento de emergencia interno", relativos al amparo de la circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación. (BOE, 03-julio-2013) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana