Model 582:Impost sobre hidrocarburs:Regularización por reexpedición de productos a otra Comunidad Autónoma.

Model 582:Impost sobre hidrocarburs:Regularització per reexpedició de productes a una altra comunitat autònoma.

L'1 d'abril s'ha obert el termini de presentació del model 582:Impost sobre hidrocarburs:Regularización por reexpedición de productos a otra Comunidad Autónoma.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DI06.shtml

El model 582 només haurà de ser presentat per aquells que tinguin la condició de reexpedidors d'acord amb la definició continguda a l'article 1.13 del Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial Decret 1165/1995, de 7 de juliol.No serà necessària la seva presentació quan en el període de liquidació corresponent no s'hagin realitzat reexpedicions a altres Comunitats Autònomes.

S'han creat dos tràmits d'apoderament específics per a la presentació i consulta d'aquest model

582C Consulta del model 582.Impost d'Hidrocarburs.Reexpedidors

582P Presentació del model 582.Impost d'Hidrocarburs.Reexpedidors