08-04-2013 Nous impostos sobre la producció i l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius.Modelos 584 y 585

Ordre HAP/538/2013, de 5 d'abril, per la que s'aproven els models 584 "Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoeléctrica.Autoliquidació i pagaments fraccionats" i 585 "Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades.Autoliquidació i pagaments fraccionats", i s'estableix la forma i procediment per a la seva presentació.
  • Orden HAP/538/2013, de 5 de abril, por la que se aprueban los modelos 584 "Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados" y 585 "Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Autoliquidación y pagos fraccionados", y se establece la forma y procedimiento para su presentación. (BOE, 06-abril-2013) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana