Memòria 2018

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
 2. 2.INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funcions
  2. 2.2.Plantilla i pressupost
  3. 2.3.Organització
  4. 2.4.Agència Tributària electrònica
  5. 2.5.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 3. 3.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 3.1.Recaptació tributària bruta
  2. 3.2.Recaptació tributària líquida
   1. 3.2.1.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   2. 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
   3. 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impostos Especials
  3. 3.3.Resultats obtinguts d'acord amb altres indicadors establerts en els Plans d'Objectius d'anys anteriors
   1. 3.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 3.3.2 Altres resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
 4. 4.PRINCIPALS ACTUACIONS 2018
  1. 4.1.Prevenció del frau tributari i duaner.Assistència al contribuent
   1. 4.1.1.Serveis d'informació
   2. 4.1.2.Assistència als contribuents
   3. 4.1.3.Campanya de renda
   4. 4.1.4.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   5. 4.1.5.Pla d'assistència a persones amb discapacitat
   6. 4.1.6.Programa d'Educació Civicotributària
   7. 4.1.7.Llei de transparència
  2. 4.2.Control del frau tributari i duaner
   1. 4.2.1.Control sobre tributs interns
   2. 4.2.2.Control duaner, dels impostos especials i mediambientals
   3. 4.2.3.Fase recaptatòria
   4. 4.2.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
   5. 4.2.5.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
   6. 4.2.6.Col·laboració amb Hisendes Forals
  3. 4.3.Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics
   1. 4.3.1.Identificació, autenticació i firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Registre electrònic general
   3. 4.3.3.Presentació telemàtica de declaracions tributàries
   4. 4.3.4.Subministrament immediat d'informació (SII)
   5. 4.3.5.Altres nous tràmits telemàtics
   6. 4.3.6.Notificacions electròniques
   7. 4.3.7.Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
   8. 4.3.8.Mesurades per simplificar l'ús de la tecnologia pels usuaris
   9. 4.3.9.Xarxes socials:YouTube
  4. 4.4.Intercanvi i cessió d'informació.Col·laboració amb altres administracions
   1. 4.4.1.Cessió d'informació
   2. 4.4.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.4.3.Intercanvi d'informació internacional
   4. 4.4.4.Notificacions a través del Centre d'Impressió i Ensobrado
  5. 4.5.Servei d'auditoria interna
   1. 4.5.1.Control intern
   2. 4.5.2.Incompatibilitats i investigació de conductes
   3. 4.5.3.Seguretat de la Informació.Control d'accessos
  6. 4.6.Relacions internacionals
 5. 5.COMPLIMENT COOPERATIU
  1. 5.1.Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries
  2. 5.2.Professionals tributaris
 6. ANNEX:QUADRES I GRÀFICS
  1. Quadre núm. 1.Recaptació tributària
  2. Quadre núm. 2.Principals declaracions presentades
  3. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris
  4. Quadre núm. 4.Plantilla total
  5. Gràfic núm. 5.Distribució entre Serveis Centrals i Serveis Territorials 2017 - 2018
  6. Gràfic núm. 6.Distribució per àrees 2017 - 2018
  7. Gràfic núm. 7.Distribució per subgrups 2017 - 2018
  8. Gràfic núm. 8.Distribució per sexes 2017 - 2018
  9. Quadre núm. 9.Índex d'acompliment
  10. Quadre núm. 10.Distribució de la despesa per capítols.Comparativa 2017 - 2018
  11. Quadre núm. 11.Queixes i suggeriments.Principals rúbriques 2018
  12. Quadre núm. 12.Recaptació tributària bruta total (milions d'euros)
  13. Quadre núm. 13.Recaptació tributària líquida total (milions d'euros)
  14. Gràfic núm. 14.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
  15. Quadre núm. 15.Ajustaments per impactes de canvis normatius
  16. Quadre núm. 16.Índex d'eficiència
  17. Gràfic núm. 17.Evolució dels accessos al Programa Informa
  18. Gràfic núm. 18.Evolució trucades telèfon Informació Tributària Bàsica
  19. Gràfic núm. 19.Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
  20. Gràfic núm. 20.Renda WEB
  21. Quadre núm. 21.Renda 2017:resultats obtinguts
  22. Gràfic núm. 22.Sol·licituds d'ajornaments en número.Distribució percentual per trams d'import
  23. Gràfic núm. 23.Sol·licituds d'ajornaments en import.Distribució percentual per trams d'import
  24. Quadre núm. 24.Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  25. Quadre núm. 25.Garanties en els ajornaments concedits
  26. Gràfic núm. 26.Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
  27. Gràfic núm. 27.Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats (en milions d'euros)
  28. Quadre núm. 28.Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
  29. Quadre núm. 29.Delictes fiscals denunciats per les àrees d'Inspecció Financera i de Duanes i Impostos Especials
  30. Quadre núm. 30.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds
  31. Quadre núm. 31.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  32. Quadre núm. 32.Resultats en el règim de Módulos
  33. Quadre núm. 33.Actuacions de lluita contra el contraban
  34. Quadre núm. 34.Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  35. Quadre núm. 35.Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes
  36. Quadre núm. 36.Activitat interventora d'Impostos Especials
  37. Quadre núm. 37.Evolució del deute pendent
  38. Quadre núm. 38.Desglossament del deute pendent
  39. Quadre núm. 39.Dades relatives a deutes en executiva
  40. Gràfic núm. 40.Evolució del càrrec en període executiu (2006-2018)
  41. Quadre núm. 41.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
  42. Quadre núm. 42.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
  43. Quadre núm. 43.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
  44. Quadre núm. 44.Subministrament d'informació a òrgans jurisdiccionals
  45. Gràfic núm. 45.Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  46. Gràfic núm. 46.Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant: