Memòria 2016

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
 2. 2.INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funcions
  2. 2.2.Plantilla i pressupost
  3. 2.3.Organització
  4. 2.4.Agència Tributària electrònica
  5. 2.5.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 3. 3.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 3.1.Recaptació tributària bruta
  2. 3.2.Recaptació tributària líquida
   1. 3.2.1.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   2. 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre Societats
   3. 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
   4. 3.2.4.Evolució d'ingressos per Impostos Especials
  3. 3.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 3.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 3.3.2 Altres resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
 4. 4.PRINCIPALS ACTUACIONS 2016
  1. 4.1.Control del frau tributari i duaner
   1. 4.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 4.1.2.Control extensiu
   3. 4.1.3.Fase recaptatòria
   4. 4.1.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
   5. 4.1.5.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
  2. 4.2.Serveis al contribuent
   1. 4.2.1.Serveis d'informació
   2. 4.2.2.Programes d'assistència genèrics
   3. 4.2.3.Campanya de renda
   4. 4.2.4.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   5. 4.2.5.Pla d'assistència a persones amb discapacitat
   6. 4.2.6.Programa d'Educació Civicotributària
   7. 4.2.7.Campanyes institucionals
   8. 4.2.8.Llei de transparència
  3. 4.3.Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics
   1. 4.3.1.Identificació, autenticació i firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Registre electrònic general
   3. 4.3.3.Presentació telemàtica de declaracions tributàries
   4. 4.3.4.Notificacions electròniques
   5. 4.3.5.Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
   6. 4.3.6.Mesurades per simplificar l'ús de la tecnologia pels usuaris
   7. 4.3.7.Xarxes socials:YouTube
  4. 4.4.Intercanvi i cessió d'informació
   1. 4.4.1.Cessió d'informació
   2. 4.4.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.4.3.Intercanvi d'informació internacional
  5. 4.5.Servei d'auditoria interna
   1. 4.5.1.Control intern
   2. 4.5.2.Incompatibilitats i investigació de conductes
   3. 4.5.3.Seguretat de la Informació.Control d'accessos
 5. 5.ALIANCES EXTERNES
  1. 5.1.Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries
  2. 5.2.Col·laboració social
 6. ANNEX:QUADRES I GRÀFICS
  1. Quadre núm. 1.Recaptació tributària
  2. Quadre núm. 2.Principals declaracions presentades
  3. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris
  4. Quadre núm. 4.Plantilla total
  5. Gràfic núm. 5.Distribució entre serveis centrals i territorials 2015 - 2016
  6. Gràfic núm. 6.Distribució per àrees 2015 - 2016
  7. Gràfic núm. 7.Distribució per subgrups 2015 - 2016
  8. Gràfic núm. 8.Distribució per sexes 2015 - 2016
  9. Quadre núm. 9.Índex d'acompliment
  10. Quadre núm. 10.Distribució de la despesa per capítols.Comparativa 2015 - 2016
  11. Quadre núm. 11.Queixes i suggeriments.Comparativa 2015 - 2016
  12. Quadre núm. 12.Recaptació tributària bruta total (milions d'euros)
  13. Quadre núm. 13.Recaptació tributària líquida total (milions d'euros)
  14. Gràfic núm. 14.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
  15. Quadre núm. 15.Ajustaments per impactes de canvis normatius
  16. Quadre núm. 16.Índex d'eficiència
  17. Quadre núm. 17.Delictes fiscals denunciats per les àrees d'Inspecció Financera i de Duanes i II.EUA
  18. Quadre núm. 18.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds
  19. Quadre núm. 19.Actuacions de lluita contra el contraban
  20. Quadre núm. 20.Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  21. Quadre núm. 21.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  22. Quadre núm. 22.Resultats en el règim de Módulos
  23. Quadre núm. 23.Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes
  24. Quadre núm. 24.Activitat interventora
  25. Quadre núm. 25.Evolució del deute pendent
  26. Quadre núm. 26.Desglossament del deute pendent
  27. Quadre núm. 27.Dades relatives a deutes en executiva
  28. Gràfic núm. 28.Evolució del càrrec en període executiu (2006-2016)
  29. Quadre núm. 29.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
  30. Quadre núm. 30.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
  31. Quadre núm. 31.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
  32. Quadre núm. 32.Subministrament d'informació a Òrgans Jurisdiccionals
  33. Gràfic núm. 33.Evolució dels accessos al Programa Informa
  34. Gràfic núm. 34.Evolució de les trucades ateses pel telèfon Informació Tributària Bàsica
  35. Gràfic núm. 35.Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
  36. Gràfic núm. 36.Esborrany declaració IRPF - Renda WEB
  37. Quadre núm. 37.Renda 2015:resultats obtinguts
  38. Gràfic núm. 38.Sol·licituds d'ajornaments en número.Distribució percentual per trams d'import
  39. Gràfic núm. 39.Sol·licituds d'ajornaments en import.Distribució percentual per trams d'import
  40. Quadre núm. 40.Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  41. Quadre núm. 41.Garanties en els ajornaments concedits
  42. Gràfic núm. 42.Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
  43. Gràfic núm. 43.Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats (en milions euros)
  44. Quadre núm. 44.Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
  45. Gràfic núm. 45.Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  46. Gràfic núm. 46.Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant: