Memòria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
 2. 2.INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funcions
  2. 2.2.Plantilla i pressupost
  3. 2.3.Organització
  4. 2.4.Agència Tributària electrònica
  5. 2.5.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 3. 3.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 3.1.Recaptació tributària bruta
  2. 3.2.Recaptació tributària líquida
   1. 3.2.1.Impacte de canvis normatius
   2. 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   3. 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impost sobre Societats
   4. 3.2.4.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
   5. 3.2.5.Evolució d'ingressos per Impostos Especials
  3. 3.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 3.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 3.3.2.Resultats induïts per les actuacions de control
 4. 4.PRINCIPALS ACTUACIONS 2014
  1. 4.1.Control del frau tributari i duaner
   1. 4.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 4.1.2.Control extensiu
   3. 4.1.3.Fase recaptatòria
   4. 4.1.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
   5. 4.1.5.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
  2. 4.2.Serveis al contribuent
   1. 4.2.1.Programes d'assistència genèrics
   2. 4.2.2.Campanya de renda
   3. 4.2.3.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   4. 4.2.4.Pla d'assistència a persones amb discapacitat
   5. 4.2.5.Programa d'Educació Civicotributària
   6. 4.2.6.Campanyes institucionals
  3. 4.3.Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics
   1. 4.3.1.Registre electrònic general
   2. 4.3.2.Presentació telemàtica de declaracions tributàries
   3. 4.3.3.Identificació, autenticació i firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacions electròniques
   5. 4.3.5.Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
   6. 4.3.6.Xarxes socials:YouTube
  4. 4.4.Intercanvi i cessió d'informació
   1. 4.4.1.Cessió d'informació
   2. 4.4.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.4.3.Intercanvi d'informació internacional
  5. 4.5.Servei d'auditoria interna
   1. 4.5.1.Control intern
   2. 4.5.2.Incompatibilitats i investigació de conductes
   3. 4.5.3.Seguretat de la Informació.Control d'accessos
 5. 5.ALIANCES EXTERNES
  1. 5.1.Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries
  2. 5.2.Col·laboració social
 6. ANNEX:QUADRES I GRÀFICS
  1. Quadre núm. 1.Recaptació tributària
  2. Quadre núm. 2.Principals declaracions gestionades
  3. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris
  4. Quadre núm. 4.Plantilla total
  5. Gràfic núm. 5.Distribució entre serveis centrals i serveis territorials 2013-2014
  6. Gràfic núm. 6.Distribució per àrees 2013-2014
  7. Gràfic núm. 7.Distribució per subgrups 2013-2014
  8. Gràfic núm. 8.Distribució per sexes 2013-2014
  9. Quadre núm. 9.Índex d'acompliment
  10. Quadre núm. 10.Distribució de la despesa per capítols.Comparativa 2014-2015
  11. Gràfic núm. 11.Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
  12. Quadre núm. 12.Queixes i suggeriments.Comparativa 2013-2014
  13. Quadre núm. 13.Recaptació tributària bruta total
  14. Quadre núm. 14.Recaptació tributària líquida total
  15. Gràfic núm. 15.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
  16. Gràfic núm. 16.Evolució dels ingressos tributaris i de la base imposable agregada
  17. Quadre núm. 17.ajustaments per impactes de canvis normatius
  18. Quadre núm. 18.Índex d'eficiència
  19. Quadre núm. 19.Delictes fiscals
  20. Quadre núm. 20.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds
  21. Quadre núm. 21.Actuacions de lluita contra el contraban
  22. Quadre núm. 22.Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  23. Quadre núm. 23.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  24. Quadre núm. 24.Resultats en el règim de Módulos
  25. Quadre núm. 25.Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes
  26. Quadre núm. 26.Activitat interventora
  27. Quadre núm. 27.Evolució del deute pendent
  28. Quadre núm. 28.Desglossament del deute pendent
  29. Quadre núm. 29.Dades relatives a deutes en executiva
  30. Gràfic núm. 30.Evolució del càrrec en període executiu (2004-2014)
  31. Quadre núm. 31.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
  32. Quadre núm. 32.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
  33. Quadre núm. 33.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
  34. Quadre núm. 34.Subministrament d'informació a òrgans jurisdiccionals
  35. Gràfic núm. 35.Evolució dels accessos al Programa Informa
  36. Gràfic núm. 36.Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
  37. Gràfic núm. 37.Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
  38. Gràfic núm. 38.Servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració.Comparativa 2013-2014
  39. Quadre núm. 39.Renda 2013:Resultats obtinguts
  40. Gràfic núm. 40.Sol·licituds d'ajornaments en número.Distribució percentual per trams d'import
  41. Gràfic núm. 41.Sol·licituds d'ajornaments en import.Distribució percentual per trams d'import
  42. Quadre núm. 42.Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  43. Quadre núm. 43.Garanties en els ajornaments concedits
  44. Gràfic núm. 44.Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
  45. Gràfic núm. 45.Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats
  46. Quadre núm. 46.Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
  47. Gràfic núm. 47.Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  48. Gràfic núm. 48.Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas

   
 • Alguns convenis subscrits amb altres Administracions Públiques per a la cessió de dades, contemplen, al seu torn, l'obtenció d'informació en poder d'aquestes Administracions sobre béns, drets, rendes o activitats dels contribuents, que permeten a l'Agència Tributària millorar els serveis prestats, al contribuent per afavorir el compliment voluntari de les seves obligacions fiscals i, sobretot, la lluita contra el frau fiscal.Aquests acords solen incloure també altres formes de col·laboració que van més enllà de l'intercanvi de dades.

  Entre aquests convenis d'intercanvi d'informació i altres formes de col·laboració destaquen els subscrits per l'Agència Tributària amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Inspecció de Treball, la Direcció General del Cadastre, la Direcció General de Trànsit, el Consell General del Notariat, l'Escola de Registradors, l'Institut Nacional d'Estadística, les Comunitats Autònomes de règim comú, les Hisendes forals i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, entre altres.

  Fruit d'aquesta col·laboració, l'Agència, a més de subministrar informació d'interès per al desenvolupament de les competències de tals organismes, va rebre, durant 2014, informació rellevant per a l'acompliment de les seves funcions.

  Sense ànim exhaustiu, a la Seguretat Social se li va subministrar informació patrimonial, per a la seva gestió recaptatòria, de més de 17 milions de contribuents i informació sobre els rendiments del treball satisfets per més de 17.000 pagadors;i, recíprocament, es van rebre les altes i baixes d'empreses i treballadors, els censos d'empreses, fitxers de cotitzacions d'autònoms i de mares treballadores així com informació mensual dels models TC1.A la Direcció General del Cadastre se li va subministrar informació censal i d'immobles;i, a la inversa, es van rebre els padrons d'immobles de naturalesa urbana, rústica i de característiques especials, a més de les operacions immobiliàries registrades en Notaries i Registres de la Propietat.

  És destacable també la informació que es rep setmanalment de la Direcció General de Trànsit sobre altes, baixes i transmissions de vehicles;i mensualment tant del Consell General del Notariat, sobre incompliments notarials, com del Banco de España, sobre les operacions compreses a les seves Circulars 1/2012 i 2/2012, relatives, respectivament, a transaccions econòmiques amb l'exterior declarades per entitats financeres i a transaccions econòmiques i saldos d'actius i passius financers declarades per residents espanyols.

  També de l'INE es rep el padró municipal de tot el territori nacional.I així mateix, s'ha instituït, el 2014, el lliurament per part de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat de la informació de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

  Durant 2014, l'Agència Tributària va subministrar a les Comunitats Autònomes de règim comú  més de 91 milions de registres relatius als Impostos sobre el Patrimoni, Activitats Econòmiques i Determinats Mitjans de Transports (matriculació), així com les variacions produïdes en aquell període al Cens únic de contribuents.Per la seva part, les Comunitats Autònomes van subministrar més de 5 milions de registres de l'Impost sobre Successions i Donacions i de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

  A més, l'Agència Tributària va subministrar a les quatre Hisendes Forals més de 45 milions de registres el 2014 i va rebre d'aquestes més de 29 milions.En ambdós casos, la informació intercanviada es refereix a les declaracions informatives i altres tipus d'informació (padró d'urbana, transmissions patrimonials, etc.)presentades en els seus respectius àmbits de competència.

  Igualment, es va continuar impulsant l'adhesió de les Entitats Locals als quatre convenis de col·laboració subscrits entre l'Agència Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.Així, a 31 de desembre de 2014, es trobaven adherits al Conveni de subministrament d'informació 1.570 entitats locals, 908 al Conveni d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria, 37 al Conveni de recaptació executiva i 185 al Conveni de presentació telemàtica.Les adhesions a aquests convenis durant 2014 han estat les següents:29 Entitats Locals al Conveni de subministrament, 60 al Conveni d'intercanvi d'informació, 7 al de recaptació executiva i 3 al Conveni de presentació telemàtica.

  Quant a dades destacables d'altres fórmules de col·laboració que inclouen alguns d'aquests convenis, l'Agència Tributària, a més de facilitar la gestió recaptatòria d'altres creditors públics, com la Tresoreria General de la Seguretat Social, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, mitjançant el subministrament d'informació patrimonial per a embargaments, també procedeix al mateix embargament de devolucions tributàries a favor de contribuents que tinguin deutes en període executiu amb les esmentades Administracions.En aquest marc, a l'exercici 2014 s'han embargat devolucions gestionades a l'Agència Tributària per import de 191 milions d'euros que es van transferir a les arques de les Administracions citades anteriorment.

  Durant 2014, l'Agència Tributària ha subscrit un nou Conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació amb la Direcció General d'Ordenació del Joc.

  Aquesta informació es detalla en les dades desenvolupades en el Gràfic núm. 48.Subministraments d'informació.Administraciones públicas (Annex).

 • Gràfic núm. 48.Subministraments d'informació.Administracions públiques