Memòria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
 2. 2.INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funcions
  2. 2.2.Plantilla i pressupost
  3. 2.3.Organització
  4. 2.4.Agència Tributària electrònica
  5. 2.5.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 3. 3.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 3.1.Recaptació tributària bruta
  2. 3.2.Recaptació tributària líquida
   1. 3.2.1.Impacte de canvis normatius
   2. 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   3. 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impost sobre Societats
   4. 3.2.4.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
   5. 3.2.5.Evolució d'ingressos per Impostos Especials
  3. 3.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 3.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 3.3.2.Resultats induïts per les actuacions de control
 4. 4.PRINCIPALS ACTUACIONS 2014
  1. 4.1.Control del frau tributari i duaner
   1. 4.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 4.1.2.Control extensiu
   3. 4.1.3.Fase recaptatòria
   4. 4.1.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
   5. 4.1.5.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
  2. 4.2.Serveis al contribuent
   1. 4.2.1.Programes d'assistència genèrics
   2. 4.2.2.Campanya de renda
   3. 4.2.3.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   4. 4.2.4.Pla d'assistència a persones amb discapacitat
   5. 4.2.5.Programa d'Educació Civicotributària
   6. 4.2.6.Campanyes institucionals
  3. 4.3.Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics
   1. 4.3.1.Registre electrònic general
   2. 4.3.2.Presentació telemàtica de declaracions tributàries
   3. 4.3.3.Identificació, autenticació i firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacions electròniques
   5. 4.3.5.Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
   6. 4.3.6.Xarxes socials:YouTube
  4. 4.4.Intercanvi i cessió d'informació
   1. 4.4.1.Cessió d'informació
   2. 4.4.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.4.3.Intercanvi d'informació internacional
  5. 4.5.Servei d'auditoria interna
   1. 4.5.1.Control intern
   2. 4.5.2.Incompatibilitats i investigació de conductes
   3. 4.5.3.Seguretat de la Informació.Control d'accessos
 5. 5.ALIANCES EXTERNES
  1. 5.1.Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries
  2. 5.2.Col·laboració social
 6. ANNEX:QUADRES I GRÀFICS
  1. Quadre núm. 1.Recaptació tributària
  2. Quadre núm. 2.Principals declaracions gestionades
  3. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris
  4. Quadre núm. 4.Plantilla total
  5. Gràfic núm. 5.Distribució entre serveis centrals i serveis territorials 2013-2014
  6. Gràfic núm. 6.Distribució per àrees 2013-2014
  7. Gràfic núm. 7.Distribució per subgrups 2013-2014
  8. Gràfic núm. 8.Distribució per sexes 2013-2014
  9. Quadre núm. 9.Índex d'acompliment
  10. Quadre núm. 10.Distribució de la despesa per capítols.Comparativa 2014-2015
  11. Gràfic núm. 11.Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
  12. Quadre núm. 12.Queixes i suggeriments.Comparativa 2013-2014
  13. Quadre núm. 13.Recaptació tributària bruta total
  14. Quadre núm. 14.Recaptació tributària líquida total
  15. Gràfic núm. 15.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
  16. Gràfic núm. 16.Evolució dels ingressos tributaris i de la base imposable agregada
  17. Quadre núm. 17.ajustaments per impactes de canvis normatius
  18. Quadre núm. 18.Índex d'eficiència
  19. Quadre núm. 19.Delictes fiscals
  20. Quadre núm. 20.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds
  21. Quadre núm. 21.Actuacions de lluita contra el contraban
  22. Quadre núm. 22.Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  23. Quadre núm. 23.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  24. Quadre núm. 24.Resultats en el règim de Módulos
  25. Quadre núm. 25.Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes
  26. Quadre núm. 26.Activitat interventora
  27. Quadre núm. 27.Evolució del deute pendent
  28. Quadre núm. 28.Desglossament del deute pendent
  29. Quadre núm. 29.Dades relatives a deutes en executiva
  30. Gràfic núm. 30.Evolució del càrrec en període executiu (2004-2014)
  31. Quadre núm. 31.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
  32. Quadre núm. 32.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
  33. Quadre núm. 33.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
  34. Quadre núm. 34.Subministrament d'informació a òrgans jurisdiccionals
  35. Gràfic núm. 35.Evolució dels accessos al Programa Informa
  36. Gràfic núm. 36.Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
  37. Gràfic núm. 37.Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
  38. Gràfic núm. 38.Servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració.Comparativa 2013-2014
  39. Quadre núm. 39.Renda 2013:Resultats obtinguts
  40. Gràfic núm. 40.Sol·licituds d'ajornaments en número.Distribució percentual per trams d'import
  41. Gràfic núm. 41.Sol·licituds d'ajornaments en import.Distribució percentual per trams d'import
  42. Quadre núm. 42.Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  43. Quadre núm. 43.Garanties en els ajornaments concedits
  44. Gràfic núm. 44.Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
  45. Gràfic núm. 45.Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats
  46. Quadre núm. 46.Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
  47. Gràfic núm. 47.Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  48. Gràfic núm. 48.Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

4.2.2.Campaña de Renta

   
 1. L'Agència Tributària va intensificar els seus esforços per facilitar el compliment de les seves obligacions als més de 20 milions de ciutadans obligats a presentar declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l'any 2013.Per a això, a la Campanya de Renda 2014 s'han incrementat els recursos humans i tècnics per satisfer les demandes d'assistència i informació, així com per a la prestació dels serveis que s'assenyalen a continuació.

  Enviament de l'esborrany de declaració o de les dades fiscals rellevants per a la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

  El principal servei que l'Agència Tributària presta en campanya de Renda és l'enviament d'un esborrany de la seva declaració o de les dades fiscals més rellevants per confeccionar la declaració quan l'Agència no disposa de totes les dades necessàries per a això.En total, el nombre d'esborranys i dades fiscals emeses per l'Agència Tributària va assolir la xifra de 23.521.090, la qual cosa suposa un 1,02 per cent menys que l'any anterior.

  Als següents gràfics de l'Annex es mostren les xifres més rellevants:

 2. Gràfic núm. 37.Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
 3. Gràfic núm. 38.Servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració.Comparativa 2013-2014
 4. Servei RENØ d'obtenció de l'esborrany i dades fiscals per Internet

  Com en anys anteriors, es presta el servei RENØ d'obtenció de l'esborrany i dades fiscals per Internet, en aquest exercici, l'han utilitzat 15.155.471 contribuents, la qual cosa suposa, respecte a l'any anterior, un increment del 4,86 per cent.

  Per a la seva utilització, s'ha d'introduir a la Seu electrònica el NIF del contribuent, el seu primer cognom, l'import de la casella 415 de la declaració de l'any anterior o, en el seu cas, marcar la casella que indica no l'ha presentat i, posteriorment, un número de telèfon mòbil i el codi d'un compte corrent si no es va presentar declaració.D'aquesta forma, el sistema envia automàticament un missatge al mòbil (SMS) amb el número de referència de l'esborrany i de les dades fiscals.Aquest número de referència permet consultar, modificar i confirmar l'esborrany.Així mateix, i en el seu cas, permet transferir les dades fiscals al Programa PADRE per realitzar la declaració.

  Confirmació o rectificació de l'esborrany de declaració

  L'esborrany pot ser confirmat o rectificat pels contribuents per múltiples vies:telèfon, Internet, missatges a mòbils, caixers automàtics, banca electrònica o telefònica (en les entitats que prestin aquest servei) i, presencialment, en Bancs, Caixes d'Estalvi o Cooperatives de Crèdit, a les oficines de l'Agència Tributària i a determinades oficines habilitades per les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals.

  Serveis d'ajuda per a la confecció de declaracions

  Els contribuents que, pel tipus de rendes obtingudes, no disposin de l'esborrany de la declaració, poden confeccionar la seva declaració amb el programa PADRE, disponible en Internet, i presentar-la via Internet, o de forma presencial, a les oficines de l'Agència Tributària i altres entitats col·laboradores, o acudir al servei d'ajuda per a la confecció de declaracions a les oficines de l'Agència o de qualsevol organisme col·laborador, com les de les Comunitats Autònomes, Ajuntaments, Diputacions, etc., sol·licitant cita prèvia per Internet o per telèfon.

  Durant 2014, s'han presentat un total de 19.254.119 declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), exercici 2013, que inclou tant els esborranys confirmats o modificats com les autoliquidacions presentades.Pel que es refereix a les autoliquidacions, totes elles s'han confeccionat a través dels programes d'ajuda, ja que per a l'exercici 2013 i següents no es permet la presentació de declaracions de l'Impost sobre la Renda realitzades de forma manual en model preimprès.

  Les declaracions presentades de forma telemàtica van ser 13.976.316 –la xifra comprèn tant les confeccionades amb el programa PADRE, com les d'Esborrany confirmat o modificat a través d'Internet i les d'altres programes d'ajuda (en aquestes últimes només es permet la seva presentació a través d'Internet)-.

  En el següent quadre de l'annex es posen de manifest les dades relatives a les declaracions i esborradores de l'IRPF 2013:

 5. Quadre núm. 39.Renda 2013:Resultats obtinguts
 6. Consulta de l'estat de tramitació de la devolució.VERIFICA

  L'Administració disposa d'un termini de sis mesos des del terme del termini de presentació de les declaracions, o des de la data de la presentació si la declaració va ser presentada fora de termini, per practicar la liquidació provisional que confirmi o rectifiqui l'import de la devolució sol·licitada pel contribuent.

  L'emissió de devolucions comença les 48 hores de l'inici de la campanya de Renda.La consulta de l'estat de tramitació de la devolució està disponible en la pàgina web de l'Agència Tributària i en el servei telefònic automàtic.

  El 2014, el temps mitjà de tramitació de devolucions a la Campanya de Renda (exercici 2013) va ser d'11 dies.

  En la segona quinzena de juliol de 2014, l'Agència Tributària va posar en marxa la primera fase d'implantació d'un nou procediment on line de comprovació ràpida de declaracions de l'IRPF amb resultat per retornar, denominat VERIFICA.A través d'aquest sistema, els contribuents són informats a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària de les incidències que determinen una minoració de la devolució inicialment sol·licitada, per tal que puguin donar la seva conformitat a la proposta de liquidació efectuada per l'Agència Tributària i agilitar, d'aquesta forma, el procediment de devolució.En cas que el contribuent no doni la seva conformitat a la proposta o presenti al·legacions, l'expedient seguirà la seva tramitació ordinària.